Hotline

Kids

L? trình h?c dành cho tr? 9-15 tu?i

Teens

L? trình h?c dành cho l?a tu?i 15 - 18

18+

L? trình cho sinh viên, ng??i ?i làm

Teens

L? trình h?c dành cho l?a tu?i 15 - 18

Tr??ng h?c c?ng ngh? MindX

Cùng b?n vi?t ti?p hành trình c?a ??c m?

100%
Mi?n phí lên h?c nhóm và t? h?c trong su?t quá trình tham gia khóa h?c
100%
Sinh viên ??i H?c có vi?c làm sau khi t?t nghi?p (71.2% software engineer, 21.2% data, AI,...)
63,2%
H?c sinh có vi?c làm khi ?ang là sinh viên ??i h?c ho?c h?c sinh c?p ba
11200++
H?c sinh ?? t?t nghi?p và ?i ra th? gi?i t? MindX
15%
H?c sinh ??t h?c b?ng 100% ngành CNTT t?i M?, Canada, Ph?n Lan, ??c, v.v.
1650$
Là m?c l??ng nh?n ???c c?a h?c sinh sau 1,5 - 3 n?m sau khi t?t nghi?p

H?c viên mindX n?i b?t

Nh?ng th? h? h?c sinh n?i tr?i và là ni?m t? hào c?a MindX

Hoàng D??ng

Nói chung th?i gian h?c t?i MindX là m?t tháng h?c thú v? nh?t c?a em trong th?i gian qua và em ch?a th?y sai l?m (mong là kh?ng th?y =))) khi l?a ch?n h?c t?i ?ay :3.

Hoàng D??ng

K? s? c?ng ngh? t?i Google Singapore

Hoàng D??ng

Nói chung th?i gian h?c t?i MindX là m?t tháng h?c thú v? nh?t c?a em trong th?i gian qua và em ch?a th?y sai l?m (mong là kh?ng th?y =))) khi l?a ch?n h?c t?i ?ay :3.

Hoàng D??ng

K? s? c?ng ngh? t?i Google Singapore

V? Hoàng Long

V? Hoàng Long – gi?i 3 cu?c thi Khoa h?c k? thu?t Qu?c t? t?i M? - và hành trình 300km ?i h?c Code for Teen

V? Hoàng Long

Gi?i 3 cu?c thi Khoa h?c k? thu?t Qu?c t? t?i M?

??c Anh

Dù em m?i là 1 thanh niên m?i b??c ??n th? gi?i c?a l?p trình nh?ng nh? bi?t code ?? góp ph?n giúp em apply thành c?ng h?c b?ng du h?c Anh Qu?c

??c Anh

H?c b?ng 100% t?i Brooke House College, Anh Qu?c

Ph?m Minh Phú

“Em quy c? 3 th?y giáo d?y em b?i vì các th?y lu?n dành th?i gian ?? ch? cho em nh?ng gì mà em ch?a hi?u. Bên c?nh ?ó, các th?y c?ng giúp em và các b?n trong l?p có th? phát tri?n ???c các k? n?ng khác”

Ph?m Minh Phú

Gi?i nhì APP JAMMING SUMMIT VI?T NAM 2019

Mai Nguy?n

Mình là Marketer, kh?ng ph?i Developer. Nh?ng h?c cách làm vi?c nh? 1 developer cho mình nhi?u bài h?c áp d?ng trong c?ng vi?c và c? cu?c s?ng

Mai Nguy?n

Marketing Manager - C?c C?c

Chau D??ng (UFO)

MindX là m?t trong nh?ng startups mình th?c s? quan tam và mong mu?n h? tr? nhi?u h?n, vì ??n gi?n MindX ?ang mang l?i giá tr? th?c cho x? h?i và mình th?y ???c s? t?n tam c?a team ??ng sau ?ó

Chau D??ng (UFO)

Project manager t?i GotIt

Minh Ti?n

Ng?i code ròng r? 15 ti?ng v?i các anh em là m?t trong nh?ng tr?i nghi?m cool nh?t c?a mình trong n?m am l?ch này.

Minh Ti?n

C?u Giám ??c ?i?u hành - Kola

S?n ph?m n?i b?t

FREE COMIC
App “Free Comic” cho phép ng??i dùng ??c truy?n tranh ( c? comic và manag) m?t cách mi?n phí v?i giao di?n s? d?ng v? cùng ??n gi?n. B?n có th? truy c?p vào h? th?ng d? li?u c?a app v?i h?n 200 truy?n m?i và h?p d?n nh?t, ch? v?i 1 l?n cài ??t. M?t s? ?i?m n?i b?t c?a app có th? k? ??n nh?: có h?n 15 danh m?c lo?i truy?n, d? dàng ?? tìm ki?m truy?n ?a thích, cho phép ?ánh d?u và ??c truy?n d? h?n v?i ch?c n?ng bookmarks, recents

MindX trên ph??ng ti?n truy?n th?ng

Xổ số Bến TreTrên ph??ng ti?n truy?n th?ng

??i tác