Hotline

10 TI?N íCH M? R?NG VSCODE DàNH CHO JAVASCRIPT DEVELOPERS N?M 2020 (P2)

>>>?10 ti?n ích m? r?ng VS code cho Javascript Developers n?m 2020 (P1)

>>>?M?t s? th? thu?t CSS mà chính fontend có th? còn ch?a bi?t (P1)

>>>?16 th? thu?t Javascript b?n nên bi?t vào n?m 2020

4. Ti?n ích m? r?ng qu?n ly gói nút

Xổ số Bến TreM?i d? án JavaScript c?n ít nh?t m?t gói npm, tr? khi b?n là ng??i thích làm m?i th? m?t cách khó kh?n. D??i ?ay là m?t s? ti?n ích m? r?ng VS Code s? giúp b?n qu?n ly và làm vi?c v?i các gói npm d? dàng h?n.

- , b?i egamma. V?i h?n 2,3 tri?u l??t cài ??t, ti?n ích m? r?ng này s? d?ng package.json ?? xác th?c các gói ?? cài ??t. N?u thi?u b?t k? ?i?u gì ho?c các phiên b?n kh?ng kh?p, ti?n ích m? r?ng s? cung c?p cho b?n các tùy ch?n có th? nh?p ?? kh?c ph?c s? c?. Ngoài ra, b?n c?ng có th? ch?y các t?p l?nh npm ???c xác ??nh package.json ngay bên trong trình ch?nh s?a.

Xổ số Bến Tre- , c?a Christian Kohler. V?i h?n 1,9 tri?u l??t cài ??t, ti?n ích m? r?ng này cung c?p các m?-?un npm t? ??ng hoàn thành trong các cau l?nh nh?p.

- , c?a Christian Kohler. V?i h?n 2,7 tri?u l??t cài ??t, ti?n ích m? r?ng này s? t? ??ng hoàn thành tên t?p. Nó c?ng ho?t ??ng bên trong các t?p HTML và CSS.

Xổ số Bến Tre- , b?i Miramac. V?i h?n 168 nghìn l??t cài ??t, ti?n ích m? r?ng này cho phép b?n th?c thi t?p hi?n t?i ho?c m? ?? ch?n c?a b?n v?i Node.js b?ng cách nh?n F8 trên bàn phím. B?n c?ng có th? h?y quá trình ?ang ch?y b?ng cách nh?n F9.

Xổ số Bến Tre-? c?a Dominik Kundel. V?i h?n 55 nghìn l??t cài ??t, ti?n ích m? r?ng này cho phép b?n nhanh chóng xem ngu?n và tài li?u gói Node trong khi b?n ?ang làm vi?c v?i code c?a mình.

- , b?i bengreenier. V?i h?n 52 nghìn l??t cài ??t, ti?n ích m? r?ng này cho phép b?n nhanh chóng m? tài li?u gói npm ngay bên trong trình ch?nh s?a VS code d??i d?ng m?t tab riêng bi?t.

- c?a Jason Nutter. Theo m?c ??nh, node_modulesth? m?c b? lo?i tr? kh?i tìm ki?m tích h?p c?a VS Code. V?i h?n 470k l??t cài ??t, ti?n ích m? r?ng này cho phép b?n nhanh chóng ?i?u h??ng và m? t?p node_modules b?ng cách duy?t qua cay th? m?c.

Xổ số Bến Tre- theo Wix. ?i?u này hi?n th? bao nhiêu dung l??ng ??a mà m?t gói ?ang s? d?ng khi b?n nh?p nó. Ph?n m? r?ng có 562K + l??t cài ??t.

>>> L? trình h?c l?p trình cam k?t ??u ra cho sinh viên và ng??i ?i làm

5. ??nh d?ng ti?n ích m? r?ng

Xổ số Bến TreTh??ng xuyên h?n kh?ng, ??i khi chúng t?i vi?t m? kh?ng phù h?p v?i ph?n còn l?i c?a m?. ?? kh?c ph?c, chúng ta c?n quay l?i và s?a l?i th?t l? ? m?i dòng. Ngoài ra, chúng ta c?n ??m b?o d?u ngo?c nh?n và th? ???c ??nh d?ng ?úng ? ??nh d?ng có th? ??c ???c. Quá trình này có th? nhanh chóng tr? nên t? nh?t. Tuy nhiên có các ti?n ích m? r?ng có th? th?c hi?n nh?ng ?i?u này. H?y l?u y r?ng các ti?n ích m? r?ng nh? Prettiervà Beautifykh?ng th? ho?t ??ng ??ng th?i.

Xổ số Bến Tre- , b?i Esben Petersen. ?ay là ti?n ích m? r?ng ph? bi?n nh?t h? tr? ??nhd?ng JavaScript, TypeScript và CSS b?ng Prettier. Nó ?? có h?n 5,7 tri?u l??t cài ??t cho ??n nay. B?n nên cài ??t prettier c?c b? d??i d?ng ph? thu?c c?a nhà phát tri?n.

- , b?i HookyQR. M?t ph?n m? r?ng jsBeautifier h? tr? JavaScript, JSON, CSS và HTML. Nó có th? ???c tùy ch?nh th?ng qua m?t t?p .jsbeautifyrc. Nó hi?n là ??nh d?ng ph? bi?n th? hai, v?i 4,4 tri?u l??t cài ??t cho ??n nay.

Xổ số Bến Tre- c?a Chris Stead. ?i?u này cung c?p m?t s? ti?n ích và hành ??ng ?? c?u trúc l?i m? JavaScript, ch?ng h?n nh? trích xu?t các bi?n/ ph??ng th?c, chuy?n ??i m? hi?n có ?? s? d?ng các hàm m?i tên ho?c các ky t? m?u và xu?t các hàm. Nó ?? có h?n 140 nghìn l??t cài ??t cho ??n nay.

Xổ số Bến Tre- , c?a Stephan Burguchev. ?ay là m?t c?ng c? tái c?u trúc m? tuy?t v?i. Nó có m?t s? hành ??ng m? hóa nh? chuy?n ??i varthành constho?c let, xóa các elsecau l?nh th?a, khai báo và kh?i t?o h?p nh?t. Ch? y?u l?y c?m h?ng t? WebStorm, nó có 74k + cài ??t cho ??n nay.

6. Ti?n ích m? r?ng trình duy?t

Xổ số Bến TreTr? khi b?n ?ang vi?t m?t ch??ng trình b?ng ?i?u khi?n b?ng JavaScript, r?t có th? b?n s? th?c thi m? JavaScript c?a mình bên trong trình duy?t. ?i?u này có ngh?a là b?n s? c?n ph?i th??ng xuyên làm m?i trang ?? xem hi?u qu? c?a m?i l?n c?p nh?t m? mà b?n th?c hi?n. Thay vì làm vi?c này theo cách th? c?ng m?i lúc, ?ay là m?t vài c?ng c? có th? gi?m ?áng k? th?i gian phát tri?n quy trình l?p l?i c?a b?n:

- c?a Microsoft. V?i h?n 5,2 tri?u l??t cài ??t, ti?n ích m? r?ng này cho phép b?n g? l?i m? JavaScript c?a mình trong Chrome ho?c b?t k? m?c tiêu nào khác h? tr? Giao th?c trình g? l?i Chrome. N?u b?n ch?a quen v?i ti?n ích m? r?ng này và g? l?i trong VS Code, h?y xem h??ng d?n g? l?i VS Code và Chrome c?a chúng t?i.

- , c?a Ritwick Dey. Ti?n ích m? r?ng này cho phép b?n kh?i ch?y m?t máy ch? phát tri?n c?c b? v?i tính n?ng t?i l?i tr?c ti?p cho các trang t?nh và ??ng. Nó ?? có h?n 4,6 tri?u l??t cài ??t cho ??n nay. B?n demo máy ch? tr?c ti?p

Xổ số Bến Tre- , b?i YuichiNukiyama. ?i?u này cung c?p máy ch? web và b?n xem tr??c tr?c ti?p c?a HTML. Các tính n?ng có th? ???c g?i t? menu ng? c?nh ho?c menu trình ch?nh s?a. Nó có 120k + l??t cài ??t cho ??n nay.

- , b?i brapifra. ???c xay d?ng cho các d? án PHP, nó v?n h?u ích ?? ki?m tra m? JavaScript ch? c?n ch?y phía máy khách. Tính ??n nay, nó ?? có 234k + l??t cài ??t.

Xổ số Bến Tre- , b?i Huachao Mao. Thay vì s? d?ng trình duy?t ho?c ch??ng trình CURL ?? ki?m tra các ?i?m cu?i API REST c?a b?n, b?n có th? cài ??t c?ng c? này ?? ch?y các yêu c?u HTTP m?t cách t??ng tác ngay bên trong trình ch?nh s?a. Nó có 834k + l??t cài ??t cho ??n nay.

Ngu?n:Khaitan - morioh.com?