Hotline

4 ph?n m?m ??nh v? tr? t?t nh?t khi tr? s? d?ng ?i?n tho?i

??nh v? tr? s? giúp b?n bi?t con ?ang ? ?au và k?p th?i x? ly trong nh?ng tr??ng h?p nh? khi con ??n nh?ng n?i nguy hi?m ho?c b? b?t n?t. V?i nh?ng ?ng d?ng này, b?n s? kh?ng ph?i lo l?ng v? s? an toàn c?a con trên m?ng và ngoài ??i th?c.

>>>?B? m? c?n làm gì ?? kh?ng ph?i lo l?ng con xem clip b?n và ???c s? d?ng m?ng an toàn?

>>>?4 ph?n m?m luy?n ?ánh 10 ngón t?t nh?t hi?n nay

1. MMGuardian

cung c?p toàn quy?n ki?m soát vi?c truy c?p web, tin nh?n, s? d?ng ?ng d?ng và danh b? c?a tr?. ?? s? d?ng, tr??c tiên, b?n c?n t?i phiên b?n g?c c?a ?ng d?ng trên ?i?n tho?i c?a mình, ??ng ky tài kho?n và sau ?ó t?i phiên b?n dành cho tr? trên ?i?n tho?i c?a chúng. Khi ?? t?i xong c? hai ?ng d?ng, b?n có th? kích ho?t t?t c? các tính n?ng c?a MMGuardian.

4 ph?n m?m ??nh v? tr? - 1

Kh?ng ch? ?i kèm v?i m?t b?n ?? ?? ??nh v? tr?, ?ng d?ng này còn có tính n?ng cho phép lên l?ch và theo d?i tr? t?i th?i gian c? th? trong ngày. MMGuardian c?ng cho phép ch?n s? liên l?c c? th? và các trang web kh?ng an toàn. N?u nghi ng? tr? dùng ?i?n tho?i quá nhi?u, b?n có th? thi?t l?p gi?i h?n th?i gian ?? khóa máy trong th?i gian nh?t ??nh.

2. Google Family Link

là m?t trong nh?ng ph?n m?m r?t t?t khi b?n?mu?n theo d?i vi?c s? d?ng Internet c?a con c?ng nh? ??nh v? tr?.?Gi?ng nh? h?u h?t các ?ng d?ng giám sát ?i?n tho?i khác, b?n ph?i t?i phiên b?n dành cho cha m? trên ?i?n tho?i c?a mình và phiên b?n c?a tr? trên ?i?n tho?i c?a chúng.

4 ph?n m?m ??nh v? tr? - 2

Xổ số Bến TreKhi ?? thi?t l?p m?i th?, b?n có th? xem các ho?t ??ng web c?a chúng m?t cách d? dàng. Nó s? hi?n th? th?i gian t?ng ?ng d?ng tr? s? d?ng g?n ?ay. Khi con mu?n t?i ?ng d?ng m?i, b?n s? nh?n ???c th?ng báo cho phép ho?c t? ch?i t?i.

?i?u này khuy?n khích tr? ch?i các ?ng d?ng h?c t?p. Khi con ?i ch?i v?i b?n bè ho?c ? tr??ng, b?n có th? th?y v? trí c?a chúng trên b?n ??. B?n c?ng có th? ch?n khóa thi?t b? c?a tr? khi kh?ng mu?n chúng s? d?ng ?i?n tho?i.

3. KidsControl

Xổ số Bến Tre có cách giám sát tr? khác v?i các ?ng d?ng khác trong danh sách. Thay vì ho?t ??ng nh? ?ng d?ng nghe t? xa ho?c theo d?i vi?c s? d?ng Internet c?a tr?, nó giám sát v? trí c?a con b?n. Khi m? ?ng d?ng, b?n s? th?y m?t b?n ?? v?i v? trí con ???c ?ánh d?u trên ?ó. Icon s? hi?n th? ph?n tr?m pin c?a ?i?n tho?i tr?.

4 ph?n m?m ??nh v? tr? - 3

Khi ?i?n tho?i c?a con ??n m?c 15% pin, b?n s? nh?n ???c th?ng báo trên ?i?n tho?i c?a mình. Click vào h?p th?ng tin ?? xem nhi?u th?ng tin chi ti?t v? l?ch s? v? trí c?a tr?. B?n có th? ch?n thi?t l?p v? trí là “nguy hi?m” và nh?n th?ng báo khi tr? ??n ?ó. KidsControl cho phép k?t n?i ?ng d?ng v?i ??ng h? th?ng minh c?a tr? ?? thu?n ti?n h?n.

>>> Xem thêm: Khóa h?c l?p trình giúp con phát tri?n t? duy

4. Find My Kids

cho phép xem v? trí c?a con b?n trên b?n ?? và th?m chí có th? nghe th?y l?i c?a giáo viên, ng??i gi? tr? ho?c b?n bè nói chuy?n v?i con mình. N?u lên l?c v?i con nh?ng kh?ng kh?ng th?y tr? l?i, b?n có th? b?t am thanh báo th?c trên ?i?n tho?i c?a chúng.

?i?u này r?t h?u ích trong nh?ng tr??ng h?p ?i?n tho?i con ? ch? ?? rung. B?n có th? s? d?ng ?ng d?ng ?? trò chuy?n v?i chúng b?ng h? th?ng nh?n tin tích h?p ?? g?i tin nh?n và sticker.

4 ph?n m?m ??nh v? tr? - 4

?? ??m b?o tr? kh?ng dành nhi?u th?i gian ch?i game, b?n có th? theo d?i ?ng d?ng chúng s? d?ng trong m?t ngày. Gi?ng nh? ?ng d?ng KidsControl, ?ng d?ng giám giám sát cho Android này cho phép b?n xem m?c pin s? d?ng c?a ?i?n tho?i tr?.

Mu?n ??m b?o tr? ??n tr??ng ?úng gi?? B?t th?ng báo khi tr? ??n tr??ng và v? nhà. S? d?ng Find My Kids ?? ghi l?i l?ch s? v? trí c?a con và ??m b?o chúng kh?ng ?i ??n nh?ng n?i b?n cho là “nguy hi?m”.

?? nh?n thêm nhi?u th?ng tin b? ích và?tài li?u h?c t?p cho con, b? m? tham gia nhóm???ng hành cùng con vào th?i ??i 4.0??nhé!

Ngu?n: Qu?n tr? m?ng