Hotline

4 ph?n m?m luy?n ?ánh 10 ngón t?t nh?t hi?n nay

Có th? ?ánh máy b?ng 10 ngón là m?t l?i th? r?t l?n trong vi?c h?c t?p và làm vi?c. H?n n?a vi?c s? d?ng thành th?o g? 10 ngón giúp nang cao hi?u su?t c?ng vi?c, gi?m th?i gian làm vi?c tr??c màn hình máy tính c?a chúng ta. D??i ?ay là 4 ph?n m?m luy?n g? 10 ngón t?t nh?t hi?n nay:?

>>>?H??ng d?n s? d?ng Gmail toàn t?p (P1)

>>>?H?c l?p trình kh?ng c?n máy tính

1. TypingMaster Pro

Xổ số Bến TreV?i giao di?n ??n gi?n d? s? d?ng, cùng danh sách 12 bài h?c chia làm nhi?u ph?n nh? t?ng d?n t? d? ??n khó. Giúp ng??i dùng có th? c?i thi?n và nang cao trình ?? g? 10 ngón c?a mình.

Xổ số Bến TreT?i ph?n m?m .

Ph?n m?m luy?n ?ánh 10 ngón TypingMaster Pro

2. UltraKey

UltraKey là ph?n m?m h? tr? ng??i dùng luy?n t?p ?ánh máy b?ng 10 ngón tay k?t h?p mini game vào giao di?n ph?n m?m. Tuy hi?n t?i ph?n m?m ch? h? tr? ng?n ng? ti?ng Anh nh?ng cách s? d?ng v? cùng ??n gi?n.

T?i ph?n m?m .

Ph?n m?m luy?n ?ánh 10 ngón UltraKey

3. Mario Teaches Typing

N?u b?n ?ang tìm m?t ph?n m?m h? tr? luy?n t?p g? 10 ngón cho tr? em thì ?ay là m?t l?a ch?n kh?ng th? b? qua. V?i giao di?n b?t m?t nhi?u màu s?c k?t h?p trò ch?i Mario n?i ti?ng. Ph?n m?m Mario Teaches Typing giúp vi?c h?c ?ánh máy tr? nên d? dàng h?n.

T?i ph?n m?m .?

Ph?n m?m luy?n ?ánh 10 ngón Mario Teaches Typing

4. Typing Instructor Platinum

Xổ số Bến TreThêm m?t l?a ch?n n?a cho nh?ng ng??i ?ang tìm ki?m ph?n m?m h? tr? luy?n t?p g? 10 ngón tay trên máy tính. V?i giao di?n v? cùng ??n gi?n, các ch? ???c thay ??i màu s?c giúp ng??i dùng d? dàng ti?p c?n và s? d?ng h?n. Bên c?nh ?ó, nh?ng h??ng d?n chi ti?t s? giúp ích r?t nhi?u cho nh?ng ng??i b??c ??u luy?n t?p g? 10 ngón.

T?i ph?n m?m .

Ph?n m?m luy?n ?ánh 10 ngón Typing Instructor Platinum

?? nh?n thêm nhi?u th?ng tin b? ích và?tài li?u h?c t?p cho con, b? m? tham gia nhóm???ng hành cùng con vào th?i ??i 4.0??nhé!

T?ng h?p: FPTshop