Hotline

5 ?i?u NêN và KH?NG NêN khi review t?ng l??ng mà l?p trình viên nào c?ng c?n bi?t

T?ng l??ng là v?n ?? nh?y c?m và kh?ng d? ?? m? l?i v?i s?p. ?? gia t?ng c? h?i review l??ng thành c?ng l?p trình viên nên l?u y m?t s? ?i?m sau:

>>>?L?i khuyên c?a nhà v?n cho l?p trình viên

>>>?Li?u có quá mu?n ?? tr? thành l?p trình viên?

>>>???c gì có ng??i nói v?i t?i nh?ng ?i?u này khi m?i h?c l?p trình

1.Ch?n ?úng th?i ?i?m

B?n c?n xác ??nh th?i gian và ??a ?i?m ly t??ng cho vi?c này, m?t n?i ch? có b?n và s?p. H?y l?a ch?n th?i ?i?m s?p c?a b?n ?ang có tam tr?ng t?t, th?a mái và có th?i gian r?nh ?? l?ng nghe ?? xu?t c?a b?n, ?ay là kinh nghi?m review l??ng cho dev ??u tiên và r?t thi?t th?c.

B?n có th? t?n d?ng th?i ?i?m vào nh?ng bu?i review nhan viên ???c t? ch?c ??nh k?. L?u y ??ng b?t ??u bu?i review ngay v?i ch? ?? l??ng b?ng, h?y ?? s?p c?a b?n chia s? h?t nh?ng gì ?ng ?y ?? chu?n b?, l?ng nghe t?t c? và k?t thúc bu?i review v?i ?? xu?t v? l??ng s? hi?u qu? h?n.

2. Yêu c?u s?p ?ánh giá v? hi?u qu? c?ng vi?c hi?n t?i

H?y tìm ki?m c? h?i ?? xin ?ánh giá c?a s?p v? hi?u qu? c?ng vi?c hi?n t?i mà b?n ?ang ??m nh?n. L?u y ??ng tùy y ?ánh giá n?ng l?c c?a b?n than m?t cách ch? quan vì có th? nó s? gay ra tác d?ng ng??c. Nhi?u kh? n?ng b?n s? nghe nh?ng ?óng góp tích c?c và c? tiêu c?c. N?u có nhi?u ph?n h?i tích c?c thì chúc m?ng kh? n?ng review l??ng c?a b?n thành c?ng ???c h?n m?t n?a, còn n?u ng??c l?i nh?ng review kh?ng m?y t?t thì xin chia bu?n cùng b?n.?

Xổ số Bến TreNh?ng ??ng v?i n?n chí, h?y chan thành c?m ?n nh?ng ?óng góp c?a s?p và xin l?i v? nh?ng thi?u sót c?a mình, quan tr?ng h?n là h?y cho s?p c?a b?n th?y b?n th?c s? quy?t tam kh?c ph?c nh?ng thi?u sót. Sau ?ó h?y m? l?i: Nh? anh/ch? ?? nói hài lòng v?i c?ng vi?c hi?n t?i c?a em/t?i vì.. em/t?i r?t vui vì ?i?u ?ó, và em/t?i th?c s? thích c?ng vi?c hi?n t?i c?a mình, ch? có m?t ?i?u em/t?i ch?a hài lòng v? m?c l??ng hi?n t?i c?a mình..”

3. ?? c?p ??n nh?ng thành qu? mà b?n ?? ??t ???c trong c?ng vi?c

Suy cho cùng vi?c quan tr?ng nh?t mà s?p c?a b?n quan tam chính là l?i ích mà b?n mang l?i, ???c th? hi?n qua doanh s?, thành c?ng c?a d? án, hi?u qu? làm vi?c. V?y thì kh?ng ly gì b?n kh?ng t?n d?ng nh?ng thành qu? mà mình ?? ?óng góp ?? thuy?t ph?c s?p, r?ng b?n hoàn toàn x?ng ?áng v?i m?c l??ng t?t h?n.

5 vi?c Nên và Kh?ng nên làm khi review t?ng l??ng mà l?p trình viên nào c?ng nên bi?t

4. ?? c?p ??n nh?ng ?óng góp c?a b?n vào c?ng vi?c chung c?a team

??ng quên nh?c ??n vi?c b?n ?? n? l?c nh? th? nào ?? giúp team mình ??t ???c nh?ng thành c?ng: giúp ?? ??ng nghi?p m?i, chu?n b? tài li?u cho bu?i báo cáo, ?óng góp y t??ng m?i cho team, ??i di?n team tham gia các s? ki?n, tham gia các khóa h?c k? n?ng,.. Nh?ng ?óng góp này tuy kh?ng t?o ra nh?ng giá tr? h?u hình, nh?ng nó cho s?p b?n th?y r?ng b?n th?c s? nghiêm túc và n? l?c ?óng góp cho s? phát tri?n c?a c?ng ty.

5. Nh?c l?i nh?ng c?ng vi?c mà b?n ?ang ??m nh?n

C?n nh?c l?i nh?ng ??u vi?c mà b?n ?ang ph? trách ví d?: ch?u trách nhi?m v? m?t ph?n m?m, các ch?c n?ng, các d? án con, t? ch?c các bu?i h?p, ch?u trách nhi?m training ng??i m?i, … b?t c? th? gì mà b?n ?ang làm (ch? ngo?i tr? nh?ng c?ng vi?c b?n làm kh?ng t?t)

Nh?ng ?i?u l?p trình viên KH?NG NêN làm ?? ???c t?ng l??ng

1. Kh?ng so sánh mình v?i nh?ng ??ng nghi?p khác

??ng bao gi? b?t ??u v?i “T?i ?ang làm vi?c ch?m ch? h?n XY”, ?ó ch?a bao gi? là m?t ly do chính ?áng ?? s?p can nh?c t?ng l??ng cho b?n. B?n kh?ng bi?t li?u r?ng mình có ?ang ch? trích m?t nhan viên yêu thích c?a s?p hay kh?ng ?au, và r? ràng ?ng ?y s? r?t kh?ng vui khi b?n ch? trích ng??i mà ?ng ?y yêu thích. Gi? d? trong tr??ng h?p s?p b?n kh?ng hài lòng v?i nhan viên ?ó th?c thì ?ng c?ng ch? ngh? ??n gi?n: c?ng vi?c c?a b?n kh?ng quá khó ?? b?n có ???c hi?u qu? t?t h?n nh?ng ng??i khác.

2. Kh?ng so sánh c?ng ty mình v?i nh?ng c?ng ty khác, ??c bi?t là c?ng ty ??i th?

Vi?c so sánh m?c l??ng c?a b?n ? c?ng ty hi?n t?i v?i v? trí t??ng ???ng ? nh?ng c?ng ty khác ch?a bao gi? là m?t y t??ng hay, ngay c? nó th?c s? là cao h?n th?t. ?i?u ?ó ch? khi?n s?p b?n ngh? b?n kh?ng ?? trung thành và kh?ng còn tin t??ng b?n n?a. B?n ch? nên ?? c?p ??n ?i?u này ch? khi b?n chu?n b? ngh? vi?c.

3. Kh?ng dùng các ly do cá nhan làm cái c? cho vi?c t?ng l??ng

Kh?ng l?y nh?ng v?n ?? cá nhan: gia ?ình ??ng con, m? già, con b?nh,… là c? s? cho vi?c t?ng l??ng- nó kh?ng h? thuy?t ph?c. ?i?u ?ó ch? là b?n tr? nên y?u ?u?i h?n. C?ng ty kh?ng ph?i là t? ch?c t? thi?n, và h? ch? tr? ti?n cho nh?ng ?óng góp c?a b?n ch? kh?ng ph?i là d?a trên tình yêu th??ng.

4. Kh?ng ?? c?p ??n ?i?m y?u c?a b?n

S? t?t n?u b?n bi?t ?i?m y?u c?a mình là gì, nh?ng th?i ?i?m review l??ng kh?ng ph?i là lúc ?? ?? c?p ??n nh?ng v?n ?? này. Trong tr??ng h?p này chúng ta nên ch?ng minh mình là m?t nhan viên t?t, ngay c? khi ?ó ch?a h?n là s? th?t.

5. ??ng n?n nóng

Có th? ngay t?i th?i ?i?m b?n ?? c?p ??n v?n ?? t?ng l??ng s?p c?a b?n h?a s? can nh?c v? vi?c này. H?y th?c s? kiên nh?n ch? ??i, ??ng h?i v? chuy?n ?ó m?i ngày, h?y cho s?p c?a b?n th?i gian ?? suy ngh?.

Xổ số Bến TreN?u b?n có y t??ng m?i v? kinh nghi?m review l??ng cho dev h?y chia s? xu?ng comment nhé!

Ngu?n: Topdev