Hotline

9 cu?n sách hàng ??u các l?p trình viên web c?n ??c n?m 2020

?Kh?ng ph?i là nh?ng cu?n sách d?y l?p trình kh? khan, d??i ?ay là danh sách nh?ng cu?n sách c?n thi?t mà m?i l?p trình viên?nên ??c ???giúp c?i thi?n kh? n?ng t? duy và y t??ng m?i ?? t?ng skill l?p trình c?a b?n.

>>>?7 kho l?u tr? github t?t nh?t ?? h?c l?p trình Python

>>>?5 th? vi?n c?n thi?t cho l?p trình ?ng d?ng React

>>>?Tiêu chí l?a ch?n laptop cho l?p trình viên

1. The Pragmatic Programmer c?a David Thomas và Andrew Hunt

Xổ số Bến TreCác khái ni?m bao g?m t? duy c?a l?p trình viên, giao ti?p, qu?n ly k? v?ng và các khái ni?m k? thu?t khác nh? tính tr?c giao, nguyên t?c DRY, ph??ng pháp ti?p c?n t?o m?u và nhi?u h?n n?a.??

9 cu?n sách m?i l?p trình viên web c?n ??c n?m 2020 - 1

2. Clean Code c?a Robert c Martin

M?t cu?n sách tuy?t v?i khác nói v? code?có c?u trúc và t? ch?c t?t, y ngh?a c?a nó ??i v?i m?t t? ch?c. Cu?n sách ch?a r?t nhi?u ví d? v? java và c ++, tuy h?i kh? khan nh?ng có r?t nhi?u tips?và l?i khuyên tuy?t v?i áp d?ng cho codebase php, javascript ho?c ruby?.

9 cu?n sách m?i l?p trình viên web c?n ??c n?m 2020 - 2

Xổ số Bến TreCu?n sách này h??ng d?n b?n x? ly các v?n ?? v? cách c?u trúc hàm, vi?t nh?n xét code, ki?m tra c?u trúc d? li?u và h?n th? n?a. N?u mu?n ?i sau h?n v? l?p trình, ch?c ch?n ?ay là cu?n sách b?n ph?i ??c!

3. Patterns of Enterprise Application Architecture c?a Martin Fowler

Cu?n sách này có r?t nhi?u liên quan ??n khu?n kh? Ruby on Rails và ch?c ch?n s? h?p d?n các l?p trình viên. N?u b?n mu?n xay d?ng ?ng d?ng c?a mình t? ??u ho?c mu?n s? d?ng các khu?n kh? nh? Laravel ho?c Ruby on Rails, cu?n sách này s? giúp b?n hi?u các quy?t ??nh ???c th?c hi?n trong các khu?n kh? ?ó ??i v?i các m?u nh?t ??nh v?i các ki?n th?c?nh? Ch? ?? mi?n, Giao d?ch, Phiên, MVC và B? ?i?u khi?n ?ng d?ng.

9 cu?n sách m?i l?p trình viên web c?n ??c n?m 2020 - 3

4. The Art of Computer Programming c?a Donald Knuth

Xổ số Bến TreN?u b?n nghiêm túc trong vi?c l?p trình m?t th? gì ?ó thì cu?n sách này?ph?i n?m trên k? sách?c?a b?n. Cu?n sách này ?? ???c?Standford s? d?ng nó trong ch??ng trình gi?ng d?y Computer Science c?a h?. Nh?ng cu?n sách này th?c s? ?i sau vào Thu?t toán c? b?n Vol1 , Thu?t toán bán s? Vol2, S?p x?p và tìm ki?m Vol3, Thu?t toán t? h?p Vol4.

9 cu?n sách m?i l?p trình viên web c?n ??c n?m 2020 - 4

>>> Xem thêm: L? trình h?c l?p trình cam k?t ??u ra cho sinh viên và ng??i ?i làm

5. Structure and interpretation of computer programs c?a Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman

Cu?n sách?c?a Vi?n C?ng ngh? Massachusetts, tr??ng ??i h?c MIT?ch? dành cho nh?ng ai nghiêm túc mu?n tr? thành l?p trình viên chuyên nghi?p. ?? ??c h?t cu?n sách này, b?n s? th?y h?i kh? khan nh?ng ?ay th?t s? là tài li?u có th? giúp b?n?có l?i th? h?n 90% các l?p trình viên khác.

9 cu?n sách m?i l?p trình viên web c?n ??c n?m 2020 - 5

6. Refactoring: Improving the Design of Existing Code Martin Fowler

M?t cu?n sách khác c?a Martin Folwer?là m?t cu?n sách v? ch? ?? th?t s? thú v?. Tái c?u trúc có l? là c?ng vi?c hàng ngày c?a các l?p trình viên?và cu?n sách này có r?t nhi?u ví d? tuy?t v?i v? ?i?u này.

9 cu?n sách m?i l?p trình viên web c?n ??c n?m 2020 - 6

M?t cu?n sách có th? d? dàng ??c theo t?ng ph?n ho?c khi b?n c?m th?y thích nó,?bao g?m r?t nhi?u k? thu?t tái c?u trúc b?n c?n bi?t ?? nang cao k? n?ng c?a mình.?

7. Eloquent Javascript c?a Marijn Haverbeke

C?ng nh? nhi?u l?p trình viên khác, b?n có th? c?m th?y Javascript là?m?t ng?n ng? khá "h?n lo?n" và c?p nh?t liên t?c?v?i nh?ng cú pháp m?i ???c gi?i thi?u th??ng xuyên. N?u b?n ???kh?ng ti?p xúc v?i javascript m?t th?i gian thì ?ay th?t s? là m?t cu?n sách r?t h?u ích.

9 cu?n sách m?i l?p trình viên web c?n ??c n?m 2020 - 7

8. Pro Git c?a. Scott Chacon và Ben Straub

Cu?n sách này bao g?m t?t c? nh?ng ?i?u c? b?n t? cam k?t, l?u tr? và hoàn nguyên ??n các ch? ?? nang cao h?n.

9 cu?n sách m?i l?p trình viên web c?n ??c n?m 2020 - 8

9. 99 bottles of OOP c?a Sandi Metz

Cu?n sách này giúp b?n h?c cách?vi?t code s?ch và d? ??c. V?i các ví d? và gi?i thích th?ng mình, ?ay là m?t tài liêu c?n ph?i ??c c?a các l?p trình viên.

9 cu?n sách m?i l?p trình viên web c?n ??c n?m 2020 - 9

Ngu?n: Medium?