Hotline

Khi cha m? nghi?n ?i?n tho?i nh?ng l?i c?m con s? d?ng

Các ph? huynh th??ng phàn nàn con nghi?n ?i?n tho?i nh?ng kh?ng bao gi? t? h?i: Vì sao con có smartphone? Internet t? ?au ra? Khi t?i, m?t giáo viên ch? nhi?m h?i: "Ph? huynh ?i, có ai nghi?n ?i?n tho?i di ??ng kh?ng?". Ch?ng m?t ai th?a nh?n. Nh?ng các b?c cha m? hay phàn nàn: "Các con bay gi? nghi?n ?i?n tho?i quá c? ?, su?t c? ngày ng?i ?m ?i?n tho?i, v?a ch?i l?i v?a nói chuy?n v?i nhau t?i t?n ?êm".

>>>?C?m th?y sai l?m vì c?m con dùng ?i?n tho?i, xem iPad t? nh? và ?ay là cách m? Vi?t s?a sai ??y thuy?t ph?c

>>>???ng ng?n c?m, h?y d?y con s? d?ng m?ng x? h?i ?úng cách

"Vì sao con l?i có ?i?n tho?i, mu?n ch?i ???c ph?i có internet, t? ?au ??", t?i h?i ng??c. M?t v? ph? huynh kh?ng ng?n ng?i nh?n ra cái sai chung tr??c m?t m?i ng??i nh?ng v?n b?n kho?n: "Nh?ng th?i c?ng ngh? 4.0 mà l?i c?m con dùng ?i?n tho?i à?".

?úng v?y, internet và ?i?n tho?i th?ng minh ?em t?i cho chúng ta m?t ngu?n th?ng tin v? t?n v?i t?c ?? "tia ch?p", sao l?i c?m ???c? Ch? là chúng ta ph?i s? d?ng nh?ng ph??ng ti?n ?ó làm sao cho h?p ly, ch? kh?ng th? l? thu?c vào chúng. Các con ?ang "s?ng ?o" thì ng??i l?n ph?i vào t?n th? gi?i ?o, ph?i bi?t ???ng tr? v? th? gi?i th?c t?i thì m?i d?n l?i ???c cho con cái theo.

Cha m? nghi?n ?i?n tho?i nh?ng l?i c?m con dùng chúng - 1

Hay ??n gi?n th?i, c? nhà dùng thi?t b? c?ng ngh? chung m?t khung gi?, dành th?i gian cho nhau nhi?u h?n ?? b? m?, con cái g?n nhau h?n thì các con c?ng s? t? ?i?u ch?nh chính mình. Gi?ng nh? m? dám t? b? ???c cái tivi ?? th?i nh?ng gi?t n??c m?t cho nh?ng nhan v?t trong phim hay gi?ng nh? b? dám t? b? màn hình ?? th?i nh?ng tung h? "vào...".

?? thay ??i ???c con cái chúng ta – nh?ng v? ph? huynh c?n ph?i thay ??i mình tr??c tiên. Các con chính là nh?ng hình ?nh c?a b? m? qua g??ng. Ph? huynh h?y dám thay ??i mình s? th?y kh?ng h? d? nh? l?i mình nói v?i các con. "L?i nói ?i ??i v?i vi?c làm", l?i Bác d?y ph?i là ph??ng tram dành cho c? ph? huynh, giáo viên và các h?c sinh.

Cha m? nghi?n ?i?n tho?i nh?ng l?i c?m con dùng chúng - 2

??ng m?i ch? ngh? ?ó là vi?c h?c c?a con mà quên m?t vi?c làm g??ng cho con cái c?a mình. ?? b?t ??u thay ??i ???c b?n than c?ng ??ng tham v?ng quá, h?y v?ch ra nh?ng vi?c c? th?, ??n gi?n và nh?t là ph?i t? ?ánh giá ???c hi?u qu? thay ??i c?a chính mình thì ?t h?n chúng ta s? cùng con cái c?i m? v?i nhau h?n, d? dàng hi?u nhau h?n, d? dàng th?ng c?m h?n. Và nh?t là ?? m?i d?p h?p ph? huynh, chúng ta cùng nhau chia s? nh?ng kinh nghi?m t? th?c t? ?? gia ?ình – nhà tr??ng – h?c sinh tr? thành m?t liên k?t th?ng nh?t v?i m?c tiêu cu?i cùng: "h?c sinh tr? thành nh?ng c?ng dan h?nh phúc".

?? nh?n thêm nhi?u th?ng tin b? ích và?tài li?u h?c t?p cho con, b? m? tham gia nhóm???ng hành cùng con vào th?i ??i 4.0??nhé!

Theo: Vnexpress