Hotline

Tiêu chí l?a ch?n laptop cho l?p trình viên

?? l?a ch?n m?t em laptop th?t ngon ngh? lu?n là n?i ?au ??u c?a các l?p trình viên. V?y b?n nên ch?n lo?i laptop nào, d?a vào nh?ng tiêu chí nào ?? ??a ra ???c l?a ch?n ?úng ??n và phù h?p nh?t? Ngay sau ?ay MindX s? ??a ra nh?ng tiêu chí c? th? ?? b?n có th? t? ??a ra ???c quy?t ??nh hoàn h?o nh?t.

>>>??? tr? thành l?p trình viên gi?i, b?n ph?i ?ánh ??i nh?ng gì?

>>>?L?i khuyên dành cho các l?p trình viên m?i vào ngh?

>>>?5 th? vi?n c?n thi?t cho l?p trình ?ng d?ng React

Tính di ??ng

Laptop có r?t nhi?u m?u m?, ch?ng lo?i, kích th??c khác nhau, tùy theo m?c ?ích s? d?ng và ??c thù c?ng vi?c c?a b?n than, chúng ta s? có nh?ng l?a ch?n khác nhau sao cho phù h?p nh?t.?

Tiêu chí l?a ch?n laptop cho l?p trình viên - 1

Xổ số Bến TreN?u c?ng vi?c c?a b?n kh?ng ?òi h?i ph?i di chuy?n nhi?u, h?y ch?n m?t chi?c laptop màn hình kho?ng 15 inch, màn hình r?ng th??ng s? có th?ng s? k? thu?t t?t h?n, ?a nhi?m h?n so v?i nh?ng laptop có màn hình nh?.

Xổ số Bến TreCòn n?u b?n là m?t con nghi?n xê d?ch, ho?c ??n gi?n vì c?ng vi?c c?a b?n b?t bu?c ph?i v?y thì nh?ng chi?c laptop 13-14inch s? là l?a ch?n tuy?t v?i, nh?ng chi?c laptop bé xinh nh? nh?n s? d? dàng mang ?i ?ay ?ó h?n, kh?i l??ng nh? h?n và ??c bi?t là pin s? b?n h?n so v?i các laptop màn hình l?n.

Màn hình

Màn hình máy tính là m?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng ??i v?i m?t chi?c laptop, nh?t là nh?ng ai?mu?n tr? thành m?t l?p trình viên, do ??c thù c?ng vi?c ?òi h?i ng??i dùng s? ph?i nhìn hàng gi? vào màn hình máy tính.

Xổ số Bến TreV?y màn hình nh? th? nào là phù h?p v?i m?t l?p trình viên, b?n h?y ch?n m?t chi?c laptop có màn hình full HD 1920 x 1080 (1080p), th?ng s? màn hình c?ng nh? các th?ng tin v? RAM, b? x? ly ??u ???c th? hi?n ??y ?? bên c?nh s?n ph?m.?

Tiêu chí l?a ch?n laptop cho l?p trình viên - 2

Và m?t ?i?u c?n nh? n?a là chú y ??n góc nhìn c?a laptop, ánh sáng màn hình khi làm vi?c ngoài tr?i, ??ng mua m?t chi?c laptop v? ?? soi g??ng khi ph?i làm vi?c bên ngoài b?n nhé :)))

CPU

Xổ số Bến TreCPU có ?nh h??ng r?t l?n ??n hi?u su?t c?a máy tính, có nhi?u lo?i b? x? ly khác nhau v?i các th?ng s? k? thu?t khác nhau. H?y ch?c ch?n b?n s?? xem xét các th?ng s? k? thu?t này, ngoài ra nên chú y ??n kích th??c b? nh? cache, s? l?i, t?n s? và c?ng su?t thi?t k? nhi?t.

Tiêu chí l?a ch?n laptop cho l?p trình viên - 3

Xổ số Bến TreNói tóm l?i, v?i m?t l?p trình viên nên ch?n cho mình m?t chi?c laptop v?i b? x? ly Intel Core i5 là th?p nh?t, tránh mua Core i3 vì b? x? ly này ch? phù h?p v?i nh?ng ng??i s? d?ng laptop v?i các c?ng vi?c v?n phòng ??n gi?n.

RAM

V?i m?t l?p trình viên, thì laptop phù h?p nên có RAM th?p nh?t là 8GB, n?u d? d? v? tài chính h?y mua laptop có RAM 16GB.

Xổ số Bến TreDung l??ng l?u tr? (SSD)

Tiêu chí l?a ch?n laptop cho l?p trình viên - 4

Tiêu chu?n c? b?n c?a m?t chi?c laptop dành cho l?p trình viên là ? c?ng SSD 256GB. N?u b?n có ?i?u ki?n v? tài chính thì ??ng ng?n ng?i ??u t? m?t chi?c laptop có SSD 512GB ho?c 1TB. Còn n?u kh?ng d? d?, h?y ch?n ? SSD nh? h?n, n?i h? ?i?u hành c?a b?n s? ho?t ??ng cùng v?i các ?ng d?ng và tài li?u ???c truy c?p th??ng xuyên c?a b?n (ch?ng h?n nh? t?p d? án). Nh?ng file khác nh? nh?c ho?c video, có th? n?m trong ? c?ng ngoài l?n h?n.

Bàn phím

C?ng vi?c l?p trình ngoài yêu c?u ph?i nhìn hàng gi? vào màn hình máy tính, mà còn ?òi h?i m?t ??i tay nhanh nh?n ?? vi?t code. Vì v?y, bàn phím c?ng nên ???c xem xét c?n th?n, b?n h?y ?u tiên các laptop có b? c?c màn hình nh? g?n ?? ti?n cho vi?c vi?t code.

Tiêu chí l?a ch?n laptop cho l?p trình viên - 5

Ki?m tra bàn phím b?ng cách th? ??m tay lên, c?m nh?n s? tho?i mái, ti?n l?i khi di chuy?n. M?t ?i?u ?áng l?u y n?a là n?u b?n th??ng xuyên làm vi?c trong ?i?u ki?n thi?u ánh sáng thì bàn phím có ?èn n?n s? h?u ích h?n.

>>> Xem thêm: Khóa h?c l?p trình cam k?t ??u ra cho sinh viên và ng??i ?i làm

Th?i l??ng pin

Xổ số Bến Tre?ay s? là m?t y?u t? kh?ng quan tr?ng l?m n?u b?n th??ng xuyên làm vi?c g?n ? ?i?n, tuy nhiên h?y ??m b?o laptop c?a mình có th?i l??ng pin ít nh?t là 6 ti?ng ??ng h?. ??ng v?i tin nh?ng th?ng s? mà nhà s?n xu?t ghi bên c?nh máy, h?y ch?u khó dành th?i gian tham kh?o y ki?n c?a các bên th? ba nh? là b?n bè, ng??i quen, ho?c ??c nh?ng review, comment c?a nh?ng ng??i ?? t?ng s? d?ng trên các di?n ?àn, hay c?ng ??ng nh?ng ng??i ?? t?ng dùng laptop.?

H? ?i?u hành

Xổ số Bến TreHi?n nay, h? ?i?u hành ph? bi?n nh?t là Windows, sau ?ó là macOS. Tuy nhiên n?u b?n l?a ch?n macOS thì b?n s? b? gi?i h?n trong các s?n ph?m Macbook. Ngoài ra còn có h? ?i?u hành Linux, Linux s? ch?y trên h?u h?t các ph?n c?ng nh?ng t?t h?n là b?n nên mua máy tính xách tay có h? tr? Linux chính th?c. M?t s? nhà cung c?p, ch?ng h?n nh? Dell và System 76, cung c?p các máy ch?t l??ng hàng ??u ???c cài s?n Linux.

Tiêu chí l?a ch?n laptop cho l?p trình viên - 6

T?i khuyên b?n nên l?a ch?n Windows b?i h? ?i?u hành này khá ph? bi?n, nhi?u ng??i s? d?ng do tính ti?n l?i, g?n g?i và than thi?n v?i ng??i dùng h?n.

?? h?a chuyên d?ng hay tích h?p?

Xổ số Bến TreM?t card ?? h?a chuyên d?ng (còn ???c g?i là r?i) kh?ng quan tr?ng l?m cho m?c ?ích vi?t code. H?y ti?t ki?m ti?n b?ng cách s? d?ng card ?? h?a tích h?p, thay vào ?ó ??u t? s? ti?n b?n ti?t ki?m ???c vào ? SSD ho?c b? x? ly t?t h?n s? mang l?i nhi?u l?i ích h?n.

MindX g?i y cho b?n m?t s? m?u laptop phù h?p v?i ngh? l?p trình và giá c?ng kh?ng quá chát:

- Acer Aspire E15

- Microsoft Surface Pro 7 (Intel Core i7)

- ASUS P-Series P2440UQ-XS71

- HP EliteBook 840 G5

- Apple MacBook Air 13.3″

- Asus VivoBook Pro 15 N580

- ThinkPad X1 Carbon Gen 7 (14”)

Ch?n laptop cho l?p trình viên kh?ng h? ph?c t?p n?u b?n n?m r? nh?ng gì mình c?n, vi?c ??u tiên là h?y xác ??nh m?c ?ích s? d?ng laptop chính, sau ?ó xem xét các y?u t? v?a nêu trên ?ay xem cái nào là quan tr?ng nh?t, s?p x?p theo m?c ?? quan tr?ng gi?m d?n. Chúc b?n s? ??a ra ???c quy?t ??nh ?úng ??n cho riêng mình nhé!