Hotline

B? m? c?n làm gì ?? kh?ng ph?i lo l?ng con xem clip b?n và ???c s? d?ng m?ng an toàn?

?? con s? d?ng?m?ng?an toàn và kh?ng b? nh?ng th? tiêu c?c trên ?ó ?nh h??ng là n?i lo chung c?a nhi?u ?ng b? bà m?. Nh?t là khi trên internet ?ang có quá nhi?u th? kh?ng phù h?p v?i tr? nh? nh? hi?n nay.

>>>?C?m th?y sai l?m vì c?m con dùng ?i?n tho?i, xem iPad t? nh? và ?ay là cách m? Vi?t s?a sai ??y thuy?t ph?c

>>>?Gi?i h?n th?i gian ch?i game trên Iphone/Ipad b?ng App limit

Khi nhi?u cha m? lo l?ng, hay th?m chí còn mu?n con mình b? h?n vi?c s? d?ng m?ng. Nh?ng trái v?i quan ?i?m ??y, ch? Linh Phan (32 tu?i, sinh s?ng t?i Na Uy) l?i có quan ?i?m ng??c l?i, ch? cho bi?t: "Vi?c s? d?ng thi?t b? ?i?n t? kh?ng x?u, kh?ng s?m thì mu?n tr? c?ng s? ti?p xúc v?i nó. Nh?ng dùng nó nh? th? nào thì ph? huynh c?n có ki?n th?c c? b?n và hi?u bi?t ?úng. S? l?m d?ng thi?t b? di ??ng là do b? m? ch? kh?ng ph?i do tr? vì b? m? là hình m?u mà".

Chia s? v? cách cho con mình là ?c, 4 tu?i,? s? d?ng m?ng và thi?t b? ?i?n t? nh? nào ? nhà, ch? Linh chia s?: "Mình kh?ng cho bé xem Youtube Kids. M?i ngày con mình có 10 phút ?? xem youtube và b?n ?y th??ng xem nh?c k?t h?p d?y ch? cái t? super simple song ho?c abc kids tv. Mình ng?i c?nh ?? xem cùng và gi?i thích cho b?n ?y".

"Th?y các ph? huynh x?n xao share nhau v? m?t trò game kinh d? trá hình sau các phim ho?t hình n?i ti?ng ki?u Peppa Pig. Các nhóm kín thì m?i ng??i h?i mình làm th? nào ?? h?n ch?, ho?c con mình b? nghi?n ?i?n tho?i r?i... Mình th?y cau nói "M?t bò m?i lo làm chu?ng" c?a các c? ?úng ch?ng sai tí nào.

An toàn m?ng

Th? gi?i m?ng có l? ti?m ?n nhi?u th? kinh kh?ng v?i tr? h?n ch? là nh?ng th? ma qu? kinh d?, ?ó là b?o l?c, qu?y r?i, body shaming v.v. Tr??c khi cho con ??ng t?i ?i?n tho?i, ph? huynh có l? ph?i bi?t nh?ng tác ??ng tiêu c?c c?a nó t?i con r?i ch?, v?y t?i sao v?n làm? Tr??c khi chia s? nh?ng m?o v? vi?c làm sao cho tr? s? d?ng m?ng an toàn, mình s? chia s? v? quan ?i?m c?a mình tr??c:

1. Mình kh?ng c?m con s? d?ng thi?t b? ?i?n t?, b?i vì kh?ng s?m thì mu?n, con c?ng s? ph?i ti?p xúc và s? d?ng nó.

2. Con ???c cho phép xem youtube 10 phút m?i ngày, ???c d?y ph?i h?i "B?/m? cho con xem nhé" và ch? khi ???c ??ng y m?i xem. N?u ???c ??ng y, ??ng h? b?m ng??c 10 phút s? ch?y, và khi nó báo h?t gi?, con s? t? giác t?t ?i và t? tìm trò ch?i khác ?? ch?i.

G?n nh? ch?a bao gi? ?c phá v? quy t?c này. Còn d??i ?ay là các nh?n bi?t mà b? m? ph?i n?m lòng v? vi?c s? d?ng các thi?t b? ?i?n t? và s? d?ng m?ng an toàn?v?i con:

1. GI?I H?N TH?I GIAN C? ??NH NG?I TR??C MàN HìNH ?? ??m b?o nhi?u th?i gian ch?i trò ch?i th? gi?i th?c. V?i tr? t? 2-3 tu?i, 10 phút m?i ngày là ch?p nh?n ???c. Tr? h?c nhanh h?n và hi?u qu? h?n b?ng cách khám phá các ?? v?t và t??ng tác v?i m?i ng??i ch?i.

2. GI?I H?N TH?I GIAN S? D?NG THI?T B? ?I?N T? KHI ? CùNG CON. Gi?m b?t phi?n nhi?u và gián ?o?n b?ng cách t?t chu?ng, c?t ?i?n tho?i ?i khi trò chuy?n ho?c ch?i ho?c t??ng tác tr?c ti?p v?i con. C? g?ng s? d?ng khi kh?ng có con ? ?ó, vì n?u kh?ng con ch?c ch?n s? tò mò và ?òi h?i.

3. TRáNH B?T R?I ?? ?ó. T?t tivi khi tr? ?ang ch?i ho?c kh?ng có ai xem, nh?t là trong các b?a ?n.

4. LO?I B? THI?T B? ?I?N T? RA KH?I PHòNG NG?. Th?i gian ti?p xúc v?i màn hình/ánh sáng xanh khi?n tr? khó ng?. Thay vào ?ó là nh?ng cau chuy?n, bài hát, au y?m tr??c khi ng?.

5. CH?N CáC LO?I N?I DUNG CHO TR? EM. M?t s? ch??ng trình c?a pbskids.org ho?c sesame workshop, commonsensemedia.com là ngu?n ?áng tin c?y v?i ch??ng trình ch?t l??ng cao. Ch??ng trình VN cho tr? d??i 3 ?áng ti?c mình kh?ng bi?t.

6. CH?N CáC CH??NG TRìNH GIúP TR? T?P TRUNGXổ số Bến Tre. Nh? tìm ki?m các ?ng d?ng, trò ch?i và sách ?i?n t? t?p trung vào m?c tiêu h?c t?p. Tránh nh?ng app/game có ti?ng chu?ng, huyt sáo, beat khi?n con m?t t?p trung vào n?i dung giáo d?c.

7. GIúP CON K?T N?I NH?NG Gì NHìN TH?Y TRêN MàN HìNH V?I NGOàI ??I TH?CXổ số Bến Tre. N?u m?t trò ch?i trên máy tính b?ng cho phép con di chuy?n 1 qu? bóng b?ng cách kéo ngón tay, h?y cho con tr?i nghi?m bóng l?n, ném và n?y bóng ngoài ??i th?c. Ch? ra nh?ng th? tr? nhìn th?y trong hình nh? ??ng v?t, xe c? v?i khi chúng ? ngoài ??i.

8. S? D?NG THI?T B? ?I?N T? ?? GIúP PHáT TRI?N K? N?NG NG?N NG?. ??t các cau h?i. nói chuy?n v? các nhan v?t trong trò ch?i, m? t? nh?ng gì b?n nhìn th?y trên màn hình. V?i tr? d??i 3, n?u cho con s? d?ng thi?t b? ?i?n t?, thì b? m? s? làm gì? Cau tr? l?i là Putting parents in the Driver's Seat, cho con ng?i lên ?ùi mình và b?t ??u xem cùng con.

Xổ số Bến TreV? cau h?i làm th? nào khi con ?? nghi?n ?i?n tho?i và khóc lóc kh?ng khi?p khi kh?ng ???c s? d?ng n?a, b? m? nên nh? các nguyên t?c:

Xổ số Bến Tre- ??t ra gi?i h?n và si?t ch?t gi?i h?n v?i con m?i ngày, ví d? nh? gi?m t? 1 ti?ng xu?ng còn 45 phút, 40 phút, 30 phút... trong các ngày ti?p theo. Kh?ng th? nói c?m là c?m mà kh?ng có m?t s? chu?n b? hay trò chuy?n h?p ly nào.

Xổ số Bến Tre- Tìm cho con nh?ng trò ch?i offline khác, ch?i cùng con ho?c mang con ra ngoài vào nh?ng th?i gian mà tr??c ?ó con th??ng ng?i tr??c các thi?t b? ?i?n t?. N?u b? m? nói mình kh?ng có th?i gian thì có th? nh? ng??i than, còn kh?ng n?a thì mình h?t cách. N?u mu?n thì ch?ng c?n lí do, còn kh?ng mu?n thì lí do nào c?ng có.

- Kiên quy?t, con có th? khóc lóc ??p phá trong nh?ng ngày ??u tiên, h?y an ?i và trò chuy?n thay vì quát m?ng, d?a d?m con.

- B? m? chính là hình m?u. C?m con nh?ng b?n than mình v?n dính m?t vào ?i?n tho?i c? ngày, th?m chí lúc ?n u?ng trò chuy?n v?i con thì c?ng kh?ng có gì l? n?u con mình kh?ng th? thay ??i".

Nói v? vi?c trên m?ng tràn ng?p th?ng tin nhi?u tr? em ?? t? sát vì th? thách Momo và Youtube v? sau tuyên b? ?ó là m?t trò l?a b?p, ch? Phan Linh ?? có l?i nh?n nh? v?i t?t c? các ph? huynh r?ng:

"Tr? kh?ng th? ch? vì xem cái game ?ó m?t l?n mà t? t? lu?n ???c. Nó là m?t quá trình và trong m?t th?i gian nh?t ??nh r?i m?i d?n t?i s? vi?c ?ó. N?u b? m? quan tam ?? s? nh?n ra các bi?u hi?n b?t th??ng ho?c trò chuy?n cùng con. Nh?ng kh?ng có b?ng ch?ng nào ???c tìm th?y cho r?ng vi?c các bé ch?t có liên quan t?i th? thách này. Tuy nhiên thì v?i mình ?ay là m?t l?i c?nh t?nh t?t cho các ph? huynh, nh?ng ng??i l?m d?ng vi?c cho con s? d?ng thi?t b? ?i?n t?".

Ngu?n: Afamily