Hotline

L?p trình viên làm gì khi chán code

Có m?t s? th?t là dù l?p trình th??ng r?t thú v?, nh?ng ??i khi nó có th? tr? nên nhàm chán.Th?m chí có th? khi?n b?n nghi ng? s? l?a ch?n c?a mình và mu?n t? b? t?t c?. T?i ?? có nh?ng lúc mu?n t? b?, t? h?i li?u ?ó có ph?i là con ???ng ?úng mình nên ti?p t?c kh?ng. T?i là ki?u ng??i c?m th?y khó kh?n khi ph?i ng?i tr??c máy tính hàng gi?. D??i ?ay là m?t s? thành ph?n bí m?t c?a t?i ?? làm cho vi?c l?p trình tr? nên thú v? tr? l?i n?u b?n r?i vào tr?ng thái bu?n chán.

>>>???c gì có ng??i nói v?i t?i nh?ng ?i?u này khi m?i h?c l?p trình

>>>?Li?u có quá mu?n ?? tr? thành l?p trình viên?

>>>?5 ?i?u NêN và KH?NG NêN khi review t?ng l??ng mà l?p trình viên nào c?ng c?n bi?t

1. ??ng b? quên am nh?c

L?p trình là m?t m?n th? thao tam ly. M?c dù b?n kh?ng ch?y b? ho?c nang t?, nh?ng quá trình suy ngh? ?? gi?i quy?t v?n ?? s? tiêu hao n?ng l??ng c?a b?n. Ngoài ra, b?n tr?i qua nhi?u cung b?c c?m xúc - nh?ng c?m xúc c?m th?y d? ch?u nh? khi b?n gi?i quy?t ???c ?i?u gì ?ó ho?c c?m xúc c?ng th?ng và t?c gi?n vì b?n kh?ng th? tìm ra gi?i pháp.

Ph?n l?n các l?p trình viên ph?i ??i m?t v?i t?t c? nh?ng ?i?u này. M?t cách tuy?t v?i ?? x? ly nh?ng c?m xúc này là nghe nh?c - t?t nhiên kh?ng ph?i b?t k? th? lo?i nào, mà là nh?ng lo?i nh?c khi?n b?n ph?n khích và giúp b?n suy ngh? ?úng ??n. ?m nh?c là m?t trong s? ít nh?ng th? trên th? gi?i có th? thay ??i tam tr?ng c?a ai ?ó trong vòng vài giay. L?ng nghe ?i?u gì ?ó khi?n b?n h?nh phúc và g?i l?i nh?ng k? ni?m ??p.

Tips: H?y nghe nh?c giúp b?n suy ngh?, v?i ít nh?p và gi?ng hát ?? giúp b?n t?p trung trong th?i gian dài h?n. Quá nhi?u ti?ng ?n s? khi?n b?n nhanh chóng m?t m?i h?n.

L?p trình viên làm gì khi chán code 1

2. B?n có ?ang quá t?i vì c?ng vi?c?

B?n b?t ??u ho?ng s? khi ngh? v? t?t c? nh?ng th? b?n c?n th?c hi?n. Và tr??c khi b?n bi?t ?i?u ?ó, b?n kh?ng làm gì khác ngoài suy ngh? quá m?c. H?y ?? t?i b?t ??u b?ng cách nói ?i?u này là hoàn toàn bình th??ng.

B?t k? c?ng vi?c nào ngoài kia c?ng ??u nh? v?y. Khi nh?ng suy ngh? này xam nh?p vào tam trí b?n, ??ng ?? c?m xúc chi ph?i mà thay vào ?ó, h?y s? d?ng bí kíp ??n gi?n này: T?p trung vào c?ng vi?c hi?n t?i b?n ?ang làm. ??i khi v?n ?? là chúng ta có quá nhi?u suy ngh? l??t qua tam trí, khi ?ó h?y vi?t m?i th? ra gi?y, t?o m?t list g?ch ??u dòng ho?c v? v?i m?t chút ?? s?p x?p m?i th? ?i theo tr?t t?. N?u ?i?u ?ó kh?ng hi?u qu?, h?y th? ch?p m?t trong kho?ng 15'.

L?p trình viên làm gì khi chán code 2

Tips: N?u b?n có quá nhi?u vi?c ph?i làm, h?y làm vi?c theo th? t? ?u tiên và t? h?i b?n than ?i?u này: T?i có th?c s? c?n bi?t ?i?u này kh?ng? N?u có, thì nó cung c?p giá tr? gì?

3. Ni?m th?n chú “Mình có th? làm ???c”

Ni?m tin này s? giúp b?n tin t??ng vào b?n than và có ??ng l?c ?? gi?i quy?t các v?n ?? c?a mình. Tuy nhiên, b?n ph?i nh?n ra r?ng b?n kh?ng bao gi? có th? h?c h?t ???c m?t ?i?u gì ?ó mà lu?n ph?i ti?n b?, h?c h?i kh?ng ng?ng.

??t cau h?i là m?t cách tuy?t v?i ?? có ???c cái nhìn sau s?c và y t??ng, ??c bi?t n?u b?n làm vi?c trong m?t t? ch?c. Ki?n th?c t? vi?c ??c báo hay xem tài li?u r?t quan tr?ng, nh?ng nh?ng ki?n th?c b?n thu ???c t? vi?c ??t cau h?i s? còn ??c ?áo h?n b?i chúng là nh?ng kinh nghi?m cá nhan c?a ng??i tr? l?i.

L?p trình viên làm gì khi chán code 3

Tips:Xổ số Bến Tre Khi ??t cau h?i, h?y ??m b?o r?ng b?n hi?u v?n ??. Vi?c xay d?ng ki?n ??th?c d?a trên ki?n ??th?c hi?n có giúp vi?c h?c n?i dung tr? nên d? dàng h?n. Nh?ng ??ng ?? ?i?u này ng?n b?n h?i - ??i khi chúng ta kh?ng bi?t gì c?, và ?i?u ?ó là t?t.

4. Ngh? thu?t h?c t?p

Xổ số Bến TreCó m?t cau nói: Khi b?n th?c s? h?c ???c ?i?u gì ?ó, b?n s? nh?n ra r?ng b?n ch?a bi?t bao nhiêu ?i?u. H?c t?p là m?t quá trình ph? thu?c vào th?i gian th?ng qua k? lu?t nh?t quán. Chúng ta ?ang s?ng trong th?i ??i mà chúng ta ngh? r?ng ch? vì xem m?t s? video, ??c các bài báo ho?c nghe các bài nói chuy?n mà chúng ta tr? nên th?ng minh h?n. Nh?ng th?t kh?ng may, kh?ng ph?i v?y.

L?p trình viên làm gì khi chán code 4

Ki?n th?c ???c xay d?ng d?a trên vi?c s? d?ng nh?ng gì b?n ?? h?c và áp d?ng nó vào th?c t?. B?n mu?n h?c cách s? d?ng React, Angular ho?c b?t k? framework nào? H?y b?t ??u xay d?ng m?t cái gì ?ó ??n gi?n tr??c.

5. Ngh? ng?i

Xổ số Bến TreTrong nh?ng ngày ??u l?p trình, t?i ?? hi?u r?ng l?p trình là b?n s? ph?i ??i di?n v?i màn hình máy tính và g?n nh? ng?i vi?t code c? ngày. C?ng g?n nh? nh?ng gì b?n th?y trên phim. Tuy nhiên, t?i d?n nh?n ra r?ng l?p trình c?ng c?n ngh? ng?i, nh? trong h?u h?t các tr?n ??u th? thao nh? quy?n anh, bóng ?á, bóng r?, v.v, các v?n ??ng viên c?a chúng ta c?ng c?n ngh? gi?i lao.

L?p trình viên làm gì khi chán code 4

Ví nh? n?o b? gi?ng nh? m?t ??ng c? ? t?. Và ??ng c? c?n nh?ng gì? Nó c?n d?u và x?ng ?? ho?t ??ng ?úng kh?ng? ??i v?i b?n, ?i?u ?ó có ngh?a là b?n c?n ?n th?c ?n lành m?nh, u?ng n??c và ngh? ng?i ?? hoàn thành t?t c?ng vi?c. Ngh? ng?i h?p ly s? giúp b?n l?y l?i s?c kh?e và tinh th?n tho?i mái cho nh?ng y t??ng sáng t?o và t? duy gi?i quy?t v?n ?? t?t h?n.

Tips:Xổ số Bến Tre H?y ??m b?o r?ng b?n ng? ?? gi?c. ?ay là m?t y?u t? quan tr?ng mà h?u h?t các l?p trình viên b? qua.

T?ng k?t: Nói chung, l?p trìnhXổ số Bến Tre là m?t c?ng vi?c ho?c m?t s? thích ??i khi có th? gay nhàm chán. Nó có th? tiêu hao n?ng l??ng và ??ng l?c c?a b?n cho r?t nhi?u ?i?u khác trong cu?c s?ng. Nh?ng kh?ng có ngh?a là chúng ta tho?i hi?p v?i s? bu?n chán mà t? b?. Vì v?y, h?y l?ng nghe nh?ng gì b?n mu?n - ??i khi chúng ta ch? c?n m?t kho?ng th?i gian ng?n, ho?c ??i khi chúng ta ch? c?n ai ?ó giúp ??. ??ng ng?n ng?i yêu c?u giúp ??!

Ngu?n: Medium