Hotline

L?i khuyên dành cho các l?p trình viên m?i vào ngh?

Nh?ng n?m g?n ?ay, t?i làm vi?c v?i khá nhi?u b?n th?c t?p sinh và các b?n l?p trình viên m?i vào ngh?, t?i nh?n ra h? c?ng gi?ng t?i c?a nh?ng n?m tr??c. T?i ?? ??nh h??ng c?ng nh? h??ng d?n, giúp ?? cho h? trong c?ng vi?c th?ng qua nh?ng l?i khuyên, bài h?c mà t?i ?úc k?t ???c t? kinh nghi?m c?a b?n than, nh?ng ?i?u mà ??c gì t?i ???c ai ?ó nói cho s?m h?n.

>>>???c gì có ai nói v?i t?i nh?ng ?i?u này khi m?i h?c l?p trình

>>>?L?i khuyên c?a nhà v?n dành cho l?p trình viên

>>>?L?p trình viên làm gì khi chán code?

1. Tr??c tiên h?y tìm hi?u th?t k? nh?ng ki?n th?c c? b?n

Làm th? nào ?? quy?t ??nh mình s? h?c gì trong khi có quá nhi?u ng?n ng? l?p trình và frameworks v?i v? s? thu?t ng? nh?: Khoa h?c d? li?u, máy h?c, NoSQL,.... r?i ??n nh?ng t? vi?t t?t: UI/UX, API, IoT, CMS, SaaS... V?y r?t c?c chúng có ngh?a là gì?

M?t vi?c quan tr?ng kh?ng kém chính là ??a ra quy?t ??nh h?c ng?n ng? l?p trình nào, khi mà xung quanh b?n có quá nhi?u y ki?n khác nhau. Ng??i thì cho r?ng JavaScript s? soán v? trong t??ng lai, ng??i khác l?i ch?c n?ch Webassembly s? thay th? JavaScript vào m?t ngày kh?ng xa, m?t ng??i khác n?a l?i tuyên b? hùng h?n Kotlin m?i là th? ng?n ng? ?áng h?c. B?n m?ng lung vì kh?ng bi?t ph?i tin ai. B?n hoang mang vò ??u b?t tai ngh? ??n vi?n c?nh: khi mà b?n v?a h?c xong m?t ng?n ng? l?p trình r?t “x?n sò”, r?t nhanh sau ?ó m?t th? ng?n ng? khác khi?n th? ng?n ng? mà b?n v?a h?c xong tr? nên lu m?. V?y ph?i làm gì ?ay?

L?i khuyên dành cho l?p trình viên m?i vào ngh? - 1

Xổ số Bến TreTr??c h?t, b?n c? yên tam r?ng kh?ng m?t ng?n ng? l?p trình nào có dòng ??i ng?n ng?i nh? v?y. Ch?c ch?n chúng ph?i có nh?ng ?u ?i?m và tính n?ng nào ?ó xu?t s?c h?n so v?i các ng?n ng? khác thì m?i có th? ph? bi?n nh? v?y.

Th? hai, t?t c? các ng?n ng? l?p trình ??u có nh?ng ?i?m chung, chúng ??u thao tác trên b? nh? c?a máy tính. Vì v?y, khi bi?t ???c m?t ng?n ng? l?p trình, b?n s? n?m ???c c? b?n c?a nh?ng ng?n ng? l?p trình khác.

M?t s?? ng?n ng? nh? Javascript, Python ho?c C/C++ ???c cho là phù h?p v?i nh?ng ng??i m?i b?t ??u h?c l?p trìnhXổ số Bến Tre. L?a ch?n cho mình m?t ng?n ng? phù h?p nh?t v?i m?c ?ích c?a b?n và h?c th?t k?, ?ó s? là n?n t?ng ?? b?n h?c nh?ng ng?n ng? khác m?t cách thu?n l?i h?n. ??ng l?ng phí quá nhi?u th?i gian ?? h?c các frameworks ch? khi c?ng vi?c c?a b?n c?n ??n. Vì nó c?ng kh?ng khi?n CV c?a b?n "ng?u" h?n và c?ng ch?ng có team l?p trình nào mu?n ng??i m?i vào còn thi?u kinh nghi?m l?i tr? thành chuyên gia framework.

L?i khuyên dành cho l?p trình viên m?i vào ngh? 2

Khi h?c m?t ng?n ng? l?p trình, h?y ch?c r?ng b?n ?? n?m ???c nh?ng ki?n th?c c? b?n nh?t, và hi?u b?n ch?t cách m?t h? th?ng ho?t ??ng. Bên c?nh ?ó h?y tìm hi?u s? b? v? cách ho?t ??ng c?a b? nh? máy tính. ??ng quên th?c hành th??ng xuyên v?i các bài toán c? b?n ?? code các v?n ?? ??n gi?n nhanh chóng. Sau ?ó chuy?n sang con tr? và ?? quy - nh?ng bài toán giúp b?n kích thích ki?u t? duy gián ti?p c?c k? h?u ích cho vi?c vi?t code.

2. Kh?ng có b?ng ??i h?c ?, ??ng quá lo l?ng.

Xổ số Bến TreT?i kh?ng cho r?ng b?ng c?p là v? d?ng nh?ng li?u t?m b?ng ??i h?c có x?ng ?áng v?i th?i gian và ti?n b?c b?n b? ra hay có th?c s? h?u ích v?i b?n kh?ng thì nó còn tùy thu?c vào nhi?u y?u t?.?

L?i khuyên dành cho l?p trình viên m?i vào ngh? 3

?i?u t?i mu?n nh?n m?nh ? ?ay là ??ng quá l?n t?n n?u b?n kh?ng h?c ??i h?c, quan tr?ng là b?n ph?i y th?c r?ng mình s? ph?i c?nh tranh v?i nh?ng ng??i ?? có n?n t?ng ???c tích l?y trong nh?ng n?m tháng trên gi?ng ???ng ??i h?c. Do ?ó s? lu?n t?n t?i m?t kho?ng cách nh?t ??nh gi?a b?n v?i h? và b?n ph?i n? l?c kh?ng ng?ng ?? rút ng?n l?i.

Chúng ta may m?n ???c làm vi?c trong m?t l?nh v?c mà b?t k? ai c?ng có th? t? tìm tòi h?c h?i qua nh?ng khóa h?c hoàn toàn mi?n phí trên Internet. Coursera cung c?p r?t nhi?u khóa h?c tuy?t v?i hoàn toàn mi?n phí. Ti?p ?ó là ch??ng trình h?c m? MIT, edX, v.v. ??ng ?ánh giá th?p nh?ng khóa h?c trên Internet, thay vào ?ó h?y t?n d?ng chúng m?t cách hi?u qu?.

>>>?MindX - Code school "qu?c dan" - N?i h?c l?p trình ch?a bao gi? d? ??n th?!

>>>??Li?u có quá mu?n ?? tr? thành l?p trình viên?

3. Còn n?u có b?ng ??i h?c, ?ó ch?a ph?i là t?t c?

?S? h?u m?t t?m b?ng ??i h?c b?n ?? có m?t kh?i ??u thu?n l?i. Nh?ng ??ng ?? ?ó là cái c? ?? tr? nên kiêu ng?o và tuy?t ??i ??ng coi th??ng nh?ng ng??i kh?ng có b?ng nh? mình. Nh?ng ng??i kh?ng có background c?ng ngh? nh?ng v?i ni?m ?am mê l?p trình b?t t?n và s? c? g?ng kh?ng ng?ng ngh? có th? khi?n h? tr? thành nh?ng l?p trình viên c?c ??nh. M?t s? nhà phát tri?n gi?i nh?t mà t?i bi?t kh?ng h? có b?ng ??i h?c.

L?i khuyên dành cho l?p trình viên m?i vào ngh? - 4

H?y dùng th?i gian hi?n t?i c?a b?n than ?? h?c h?i nh?ng th? mà b?n ch?a ???c d?y ? tr??ng ??i h?c: nh?ng m?n h?c/ch??ng trình b?n ?? d? ??nh t? lau, nh?ng k? n?ng m?i,..., nh?ng th? mà b? b? ra kh?i ch??ng trình h?c.

4. Nh?ng ch? ?? b?n c?n h?c và ?n t?p

Xổ số Bến TreSau ?ay là danh sách các m?n h?c mà t?i ngh? ??u c?n thi?t cho b?t k? l?p trình viên. T?i ?? li?t kê chúng d??i d?ng các khóa h?c ho?c m?n h?c và s?p x?p theo m?c ?? quan tr?ng. Tr??c khi xác ??nh ???c m?c tiêu s? nghi?p c?a b?n than m?t cách c? th? và r? ràng, b?n kh?ng h?n ph?i h?c t?t c? nh?ng th? này, tuy nhiên chúng s? góp ph?n giúp b?n có m?t n?n t?ng v?ng ch?c ?? phát tri?n v? lau v? dài.

 • C?u trúc d? li?u và thu?t toán
 • L?p trình h??ng ??i t??ng
 • Ng?n ng? l?p trình (m?t khóa h?c bao g?m các h? th?ng ki?u, l?p trình ch?c n?ng, so sánh gi?a l?p trình ch?c n?ng và h??ng ??i t??ng, trình th?ng d?ch, v.v.)
 • Các h? ?i?u hành
 • L?p trình ph?n c?ng ho?c h? th?ng (C / C ++)
 • T? ch?c / ki?n trúc máy tính
 • Trình biên d?ch

N?u b?n ch?a t?ng chính th?c h?c ??i h?c, ?ay là nh?ng m?n h?c s? giúp b?n rút ng?n kho?ng cách nhanh nh?t. Có r?t nhi?u ngu?n tr?c tuy?n có s?n s? cung c?p cho b?n m?t n?n t?ng ??y ?? cho t?t c? các ch? ?? này. N?u b?n hi?n ?ang ho?c s?p h?c ??i h?c, h?y ??m b?o r?ng b?n s? h?c nghiêm túc ? tr??ng. Và n?u ?? hoàn thành ch??ng trình, b?n có th? h?c l?i nh?ng ki?n th?c ?? b? l? và tìm ra nh?ng ph?n ch?a hi?u r?.

M?t s? m?n h?c b? sung thêm n?u b?n có h?ng thú v?i Trí tu? nhan t?o hay Khoa h?c d? li?u có th? k? ??n nh? là:

 • ??i s? tuy?n tính
 • Phép tính ?a bi?n
 • Th?ng kê trình ?? ??i h?c
 • Máy h?c
 • Th? giác?máy tính
 • X? ly ng?n ng? t? nhiên?

?5. Khi tìm hi?u v? m?t c?ng ngh? m?i, h?y n?m ch?c c? b?n và bi?t n?i có th? tra c?u nó

Xổ số Bến TreM?t ph?n quan tr?ng c?a vi?c t? h?c là ??c tài li?u. Th?t v? ích n?u b?n ch? ch?m ch?m ng?i h?c thu?c lòng t?ng c?ng c?, t?ng ch?c n?ng trong m?t framework hay library nào ?ó, thay vào ?ó h?y dành th?i gian vào nh?ng c?ng vi?c ?òi h?i tính th?c hành c? th? ?? tích l?y kinh nghi?m, ?i?u này còn giúp b?n ghi nh? nh?ng c?ng c? ch?c n?ng nhanh chóng và lau b?n h?n.

Xổ số Bến TreNh?ng th? c? b?n ch?c ch?n b?n ph?i n?m r?, t?ng ki?n th?c nh? nh?t c?ng nên ???c ghi nh? và bi?t r? ???c b?n s? tra c?u chúng ? ?au khi c?n. Khi m?i b?t ??u ?i làm, s?p ?? khuyên t?i nh? v?y, và qu? th?c l?i khuyên r?t h?u ích, nó ?? giúp t?i trong su?t th?i gian qua.

6. ??ng l?ng phí th?i gian vào vi?c ph?i tr? nên th?t gi?i v? frameworks hay libraries

T?i ?? ?? c?p ??n ?i?u này ? trên và có th? b?n ?ang th?c m?c framework mà t?i s? d?ng là gì. M?c dù libraries và frameworks có giá tr? l?n trong vi?c chuyên m?n hóa và xay d?ng ki?n th?c chuyên m?n trong n?n t?ng c?ng ngh? ?a thích c?a b?n, t?i tin ch?c r?ng giai ?o?n ??u c?a s? nghi?p b?n nên t?p trung vào vi?c h?c nh?ng th? c? b?n nh?t.

Xổ số Bến TreT?i làm vi?c v?i t? cách là nhà t? v?n trên toàn b? trang web và th??ng ???c yêu c?u chuy?n t? d? án này sang d? án khác. Khi t?i làm vi?c trên giao di?n ng??i dùng, t?i ph?i chuy?n ??i gi?a các frameworks hàng ngày - c?m giác nh? th? nào. ?i?u duy nh?t giúp t?i gi? ???c s? t?nh táo khi s?p x?p nh?ng th? nh? React, React Native, Vue, Angular, jQuery, LWC, Aura, VisualForce, Redux, Redux Sagas, Apollo Client, v.v. là kho?ng th?i gian t?i ?? dành cho s? nghi?p c?a t?i xay d?ng s? hi?u bi?t v?ng ch?c v? JavaScript. Bi?t r? v? nh?ng ng?n ng? c? b?n h?n so v?i các frameworks và libraries giúp t?i h?c nh?ng ng?n ng? m?i m?t cách nhanh chóng.

Xổ số Bến TreHi?u r? ???c ?i?u này, nên n?u t?t c? m?i ng??i ??u ? vào nh?ng frameworks và libraries ?? c?, thì s? kh?ng có m?t frameworks m?i nào ???c t?o ra n?a. Vì v?y, l?i khuyên c?a t?i là h?y h?c và n?m ch?c nh?ng ?i?u c? b?n, ?? ??n m?t th?i ?i?m thích h?p, b?n s? t? vi?t ra cho mình m?t framework m?i. Tr?i nghi?m này ?áng mong ch? h?n r?t nhi?u so v?i vi?c b?n ch? ??n gi?n là m?t l?p trình viên.

7. H?y dành th?i gian ?? t?n h??ng v? trí mà b?n ?ang ??ng

Khi b?n có thêm kinh nghi?m, ít nh?t là b?n ?? hoàn thành khá t?t v?i nh?ng gì b?n làm, h?p th? ??n LinkedIn c?a b?n s? tràn ng?p tin t? các nhà tuy?n d?ng. H? s? mang ??n cho b?n v?i nh?ng h?a h?n v? nh?ng c?ng vi?c m?i sáng chói, v?i m?c l??ng cao h?n, nh?ng d? án có v? thú v? h?n và c? h?i làm vi?c v?i nh?ng c?ng ngh? m?i h?n, hi?n ??i h?n.

L?i khuyên dành cho các l?p trình viên m?i vào ngh? 5

N?u b?n c? lu?n m?i mê ?u?i theo nh?ng th? to l?n xa x?i ? phía tr??c, b?n s? kh?ng bao gi? ???c t?n h??ng v? trí hi?n t?i c?a b?n than. H?y dành th?i gian ?? tran tr?ng nh?ng d? án hi?n t?i, c?ng vi?c hi?n t?i và t?n d?ng nh?ng c? h?i mà c?ng vi?c ?ó mang l?i cho b?n.

Ngu?n: Medium