Hotline

T?i sao coder thích làm ?êm - Tam s? c?a m?t coder h?n 30 n?m kinh nghi?m cho th?y ly do c?a ?i?u ?ó

??i v?i m?t coder, làm vi?c ban ngày hay ban ?êm kh?ng quan tr?ng b?ng vi?c l?ng nghe c? th? mình và tìm ra ???c khung th?i gian t?i ?a hóa ???c hi?u su?t làm vi?c c?a mình.

Có m?t cau nói vui r?ng: các l?p trình viên gi?ng nh? nh?ng c? máy có kh? n?ng bi?n café thành nh?ng dòng code. Qu? th?t v?i nh?ng con cú ?êm nh? các l?p trình viên, café kh?ng ch? là m?t th?c u?ng th?ng th??ng, nó còn là nhiên li?u ?? h? có th? ho?t ??ng h?t c?ng su?t c?a mình vào ban ?êm.

>>>???c gì có ng??i nói v?i t?i nh?ng ?i?u này khi m?i h?c l?p trình

>>>?L?p trình viên làm gì khi chán code

>>>?5 ?i?u NêN và KH?NG NêN khi review t?ng l??ng mà l?p trình viên nào c?ng c?n bi?t

Nh?ng t?i sao ban ?êm l?i là th?i ?i?m ?a thích c?a các l?p trình viên nh? v?y? Khó có th? nói ?i?u này ?úng v?i m?i ng??i, nh?ng l?i tam s? trên trang Quora c?a m?t l?p trình viên g?o c?i v?i h?n 30 n?m kinh nghi?m nh? Max Kielland d??i ?ay có th? cho chúng ta th?y m?t ph?n ly do c?a vi?c này.

"T?i ch? có th? nói v? ?i?u này d?a trên tr?i nghi?m c?a b?n than v?i h?n 30 n?m kinh nghi?m trong ngh? l?p trình. R?t nhi?u nhà qu?n ly, CEO và ??ng nghi?p ?? c? g?ng ??a t?i t?i v?n phòng "vào gi? làm vi?c" và t?t c? ??u th?t b?i – C?M ??NG QUá. Trong v?n phòng, t?i hoàn toàn b? phan tam và cho ??n khi t?i tìm th?y "dòng suy ngh?" c?a mình, m?t s? nhan viên b?o v? s? t?ng t?i kh?i tòa nhà vì ?? ??n gi? ?óng c?a.

T?i sao l?p trình viên thích làm vi?c ?êm - 1

Xổ số Bến TreTr? thành l?p trình viên kh?ng gi?ng nh? l?t chi?c hamburger hay b?t k? c?ng vi?c nào khác, khi b?n ch? c?n hoàn thành các vi?c ??nh s?n và v? nhà. L?p trình là m?t quá trình sáng t?o và có tính tr?u t??ng cao. ??c t?t các dòng code c?ng gi?ng nh? ??c th?, và c?ng gi?ng nh? b?t k? ngh? s? nào khác, nh? h?a s?, nhà v?n, nhà thi?t k?, … chúng t?i kh?ng th? sáng t?o và n?ng su?t 100% trong th?i gian t? 8 gi? sáng ??n 5 gi? chi?u.

Chúng t?i ??u c?n các m?i tr??ng khác nhau ?? thúc ??y và kích thích trí óc mình. Khi t?i b? m?c k?t ? ?au ?ó, t?i ch? c?n ?ánh l?c h??ng b?n than b?ng cách dành th?i gian v?i b?n bè, ?i xu?ng ph? ki?m ít café, nhìn ng?m m?i ng??i và th? gi?n. T?i bi?t ti?m th?c c?a t?i v?n s? ti?p t?c x? ly c?ng vi?c ?ang dang d? và m?t gi?i pháp t? h? kh?ng có th? ??t ng?t n?y ra trong tam trí t?i.

Xổ số Bến TreTuy nhiên ?i?u này có th? g?p m?t chút khó kh?n khi vào gi?a ?êm trong m?t thành ph? nh? ?ang yên gi?c ng?.

Xổ số Bến TreVì v?y khi m?i ??ng nghi?p, CEO và các nhà qu?n ly c?a t?i t? b? vi?c l?i kéo t?i ??n v?n phòng và ?? t?i t? do, t?i ?? qu?ng lu?n ??ng h? và chu?ng báo th?c ?i. T?i lên gi??ng khi m?t và ng? ??n khi nào t?i mu?n và sau ?ó d?y làm vi?c. Gi?a tr?a ho?c ?êm ??u kh?ng quan tr?ng, t?i ch?n cách l?ng nghe c? th? mình h?n. ?i?u ?ó khi?n t?i có n?ng su?t cao nh?t và t?i ch?n làm vi?c t? ?êm cho ??n ban ngày. Lúc ?ó s?:

  • Kh?ng ai g?i ?i?n.
  • Kh?ng c?n tr? l?i email.
  • Kh?ng c?n nói chuy?n.
  • Kh?ng ai nhìn qua vai b?n (kh?ng ph?i lo l?ng v? ?i?u gì).

Xổ số Bến TreT?i c?ng làm vi?c ? nhà khi nào m?t, dù sao c?ng ch? cách cái gi??ng vài mét th?i mà. ?i?u này giúp gi?i t?a c?n stress mà t?i ph?i ch?u ??ng su?t c? m?t ?êm m?t mu?n ch?t tr??c khi t?i ?i ng?.

Xổ số Bến TreNgay c? khi ?i on-site cho khách hàng n??c ngoài (t?i ?i du l?ch r?t nhi?u n?i trên th? gi?i), t?i c?ng có vài ?i?u ki?n: M?t phòng khách s?n t?t v?i th?t nhi?u kh?ng gian và m?t chi?c bàn l?n, m?t màn hình to, ???ng truy?n internet t?t và m?t s? th?a thu?n v?n chuy?n ?? ??a ?ón t?i gi?a khách s?n và tr? s? c?a khách hàng khi c?n thi?t. ?ó là b?i vì t?i có hi?u su?t t?t nh?t khi ng?i yên và làm vi?c trong phòng khách s?n.

Xổ số Bến TreNghe có v? sang ch?nh ?úng kh?ng? Nh?ng ??i v?i t?i, ?ay là cách ?? mình t?i ?a hóa n?ng su?t và khách hàng kh?ng ph?i quan tam mi?n là t?i trình bày ???c nh?ng gi?i pháp ho?t ??ng hi?u qu? và do t?i có th? làm vi?c v?i hi?u su?t t?t nh?t c?a mình, t?i có th? ??a ra các k?t qu? r?t nhanh và m?i ng??i ??u vui v?, m?t th?a thu?n win-win.

T?i sao l?p trình viên làm ?êm - 2

T?t nhiên, t?i s? ph?i ?i?u ch?nh theo th? gi?i th?c khi c?n thi?t, ví d?, các cu?c h?p v?i khách hàng. ?ay có l? là lúc duy nh?t t?i c?n ??n ??ng h? báo th?c.

Khi làm vi?c mà kh?ng c?n ??n b?t k? ??ng h? nào, d??ng nh? t?i s? hòa vào nh?p ?i?u ng? vào bu?i sáng và d?y lúc gi?a tr?a. Tùy thu?c vào deadline c?a c?ng vi?c, th?i gian "ban ngày" c?a t?i (khi t?i th?c d?y) có th? dài h?n th?ng th??ng, kh?ng ph?i chu k? 24 gi? m?i ngày, mà có th? lên t?i 28 ti?ng ho?c th?m chí 30 ti?ng m?i ngày. ?i?u ?ó là do vi?c thay ??i th?i ?i?m "ban ?êm" c?a t?i (khi b?t ??u ?i ng?) m?t vài ti?ng m?i ngày cho ??n khi t?i quay l?i nh?p s?ng bình th??ng c?a th? gi?i th?c.

Và quay l?i cau h?i ban ??u. L?p trình viên th??ng làm bu?i ?êm b?i vì nó là th?i gian t?i ?u nh?t cho h? ?? làm vi?c, khi kh?ng có ?i?n tho?i, kh?ng email hay kh?ng có ai nhìn qua vai h?."

Xổ số Bến TreNói v?y kh?ng có ngh?a b?n s? th?y các c?ng ty IT v?i v?n phòng v?ng v? vào ban ngày và ??ng ?úc vào ban ?êm. Nó kh?ng có ngh?a là m?i l?p trình viên ??u là nh?ng con cú ?êm v?i qu?ng m?t tham tím, ?ó là vi?c m?i l?p trình viên ph?i xác ??nh ???c th?i gian làm vi?c hi?u qu? nh?t c?a mình và cách th?c ?? team work v?i các thành viên khác trong nhóm.

Ngu?n: Quora