Hotline

Tìm hi?u m? hình Blended Learing t?i MindX

Trong b?i c?nh bùng n? c?ng ngh? th?ng tin, ph??ng pháp h?c t?p blended learning hình thành nh? m?t xu th? t?t y?u c?a th? gi?i, ?áp ?ng t?c ?? phát tri?n x? h?i và giúp thu nh? kho?ng cách tri th?c gi?a các qu?c gia, khu v?c, gi?a nh?ng h?c sinh thu?c gia ?ình “có ?i?u ki?n” và kh?ng có ?i?u ki?n. V?y blended learning là gì? H?y c?ng MindX tìm hi?u ph??ng pháp h?c t?p này nhé!

>>>?5 cách khi?n tr? h?ng thú v?i l?p trình

>>>?T?ng h?p gi?i ?áp th?c m?c v? d?y l?p trình cho tr?

>>>?H?c l?p trình kh?ng c?n máy tính

Tìm hi?u m? hình blended learning t? MindX - 1

1. Blended Learning là gì?

Xổ số Bến TreBlended Learning là ph??ng pháp h?c t?p k?t h?p gi?a cách h?c truy?n th?ng v?i s? h??ng d?n c?a gi?ng viên và các h?c li?u tr?c tuy?n (v?n b?n, video...). ?ay là ph??ng pháp h?c t?p tiên ti?n c?p nh?t theo ?úng xu th? c?a r?t nhi?u qu?c gia trên th? gi?i, ???c nghiên c?u b?i ??i h?c Cambridge và áp d?ng gi?ng d?y t?i nhi?u tr??ng ??i h?c danh ti?ng c?ng nh? các t? ch?c ?ào t?o chuyên nghi?p khác.

>>> L?p h?c l?p trình vui nh?n cho tr?

2. ?ng d?ng m? hình Blended learning:

N?u ? ph??ng pháp h?c t?p truy?n th?ng, giáo viên là trung tam thì ? ph??ng pháp Blended learning xem ng??i h?c là trung tam và giáo viên cùng các ph?n m?m, tài li?u t? h?c là nh?ng nhan t? h? tr? cho quá trình h?c c?a m?i h?c trò.

Xổ số Bến Tre?? ?ng d?ng m? hình h?c t?p này, các ??n v? c?n có c? s? h? t?ng hi?n ??i, xay d?ng kho d? li?u online, ??ng th?i ph?i có h? th?ng ki?m tra, ?ánh giá hi?n ??i, than thi?n.

3. L?i ích c?a Blended learning:

  • ??áp ?ng nhu c?u h?c c?a t?ng h?c viên

M?i h?c viên phù h?p v?i m?t cách h?c khác nhau nên cách h?c truy?n th?ng s? kh?ng th? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a t?t c? h?c viên. V?i Blended learning, h?c viên có th? l?a ch?n cách h?c phù h?p nh?t v?i mình mà kh?ng ?nh h??ng ??n nh?ng h?c viên khác.

??ng th?i, giáo viên có th? d? dàng ?áp ?ng nhu c?u c?a h?c viên b?ng cách t?n d?ng ?i?m m?nh c?a các m?i tr??ng h?c t?p khác nhau (tr?c tuy?n hay trên l?p h?c) và tích h?p nhi?u lo?i hình h?c t?p (xem video, h?c các tài li?u online) trong m?t bài gi?ng.

  • H?c viên ti?p c?n sau h?n vào vi?c h?c t?p c?a b?n than mình

V?i ph??ng pháp h?c t?p tích h?p, h?c viên lu?n có th? t? ch? ???c t?c ?? h?c t?p c?a mình. M?i h?c sinh ?i s? h?c theo l? trình c?a riêng mình. Các em có th? h?c nhanh hay ch?m, theo t?c ?? phù h?p v?i b?n than.

  • Giáo viên có th? quan tam nhi?u h?n t?i t?ng h?c viên trong l?p

Xổ số Bến TreTh?ng qua ph??ng pháp h?c t?p k?t h?p, giáo viên n?m r? ti?n ?? h?c c?a t?ng h?c viên ?? ??a ra ph??ng pháp h?c phù h?p và cách h? tr? cho t?ng cá nhan. Ngoài ra, vi?c chu?n b? tr??c bài h?c m?i c?ng là cách ?? các h?c viên này chu?n b? t?t h?n tr??c khi ??n l?p và có th? t? tin trong l?p h?c.

Tìm hi?u m? hình Blended Learning t?i MindX - 2

  • T?o s? h?ng kh?i cho h?c viên

B?ng vi?c t? h?c tr??c khi ??n l?p, h?c viên s? ch? ??ng phát bi?u, tham gia vào các ho?t ??ng mang tính t??ng tác nhi?u h?n. H?c viên có th? t? ??t nhi?u cau h?i v? bài h?c, th?m chí ?óng vai trò nh? m?t “giáo viên” b?ng cách t? tr? l?i nh?ng cau h?i ???c ??t ra. Nh? v?y, giáo viên càng có thêm nhi?u th?i gian ?? l?ng nghe và thay ??i t?c th?i bài gi?ng ?? chu?n b? s?n m?t cách thích h?p nh?t ?? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a h?c viên t?i t?ng th?i ?i?m khác nhau.

  • H?c viên có th? ti?p c?n ???c ngu?n tài nguyên h?c t?p d?i dào

Nh? ?? ???c ?? c?p ? trên, th?ng qua vi?c s? d?ng ph??ng pháp d?y h?c tích h?p, h?c viên có th? ch? ??ng tìm ki?m nh?ng ngu?n tài nguyên h?c t?p d?a trên yêu c?u c?a giáo viên, ho?c phù h?p v?i s? thích c?ng nh? nguy?n v?ng c?a mình. Giáo viên c?ng có th? thi?t k? bài gi?ng phong phú, ?a d?ng ?? ?áp ?ng l?i các phong cách h?c t?p khác nhau c?a h?c viên.

  • Phát huy kh? n?ng t? h?c

Blended Learning ??c bi?t thích h?p ?? khuy?n khích s? tìm tòi khám phá c?a ng??i h?c. H?c viên viên bi?t cách t? tìm ki?m th?ng tin ?? ??i chi?u v?i nh?ng ki?n th?c mình bi?t, c?ng c? và phát tri?n ki?n th?c h?n n?a. Khi có th? h?c t?p hi?u qu? h?n, h?c viên s? d?n d?n tách ra thành nh?ng h?c viên t? tin, ??c l?p và có th? t? làm ch? vi?c h?c c?a mình còn giáo viên s? ch? h? tr? h?c viên khi c?n thi?t.

MindX ?? ?ng d?ng blended learning nh? th? nào?

- Tr??c khi ??n l?p, h?c viên ???c h?c bài online qua video bài gi?ng trên n?n t?ng E-Learning, tr? s? ???c h?c v?i t?c ?? c?a riêng mình mà kh?ng b? ?nh h??ng b?i các b?n khác, nh? ?ó hi?u su?t h?c t?p t?ng t?i 40%.

Tìm hi?u m? hình Blended Learning t?i MindX - 3

- ??u và cu?i m?i bu?i h?c, gi?ng viên s? t? ch?c các ho?t ??ng warm up, khu?y ??ng l?p h?c b?ng các trò ch?i nh? Kahoot, tr? l?i cau h?i... ?? ?n t?p các ki?n th?c ?? h?c.

- Trong su?t bu?i h?c, gi?ng viên s? h??ng d?n l?i ki?n th?c ?? các b?n hi?u bài sau h?n và thay vì gi?ng viên ??ng gi?ng - trò chép bài, các b?n s? ch? ??ng t? h?c, tìm hi?u th?ng tin và nh?n s? h? tr? c?a gi?ng viên khi c?n thi?t.

?? nh?n thêm nhi?u th?ng tin b? ích và?tài li?u h?c t?p cho con, b? m? tham gia nhóm???ng hành cùng con vào th?i ??i 4.0??nhé!