Hotline

TOP 7 KHO L?U TR? GITHUB T?T NH?T ?? H?C L?P TRìNH PYTHON

?N?u b?n m?i b?t ??u ho?c l?p trình python ho?c mu?n nang cao kh? n?ng l?p trình?thì nh?ng kho l?u tr? này là dành cho b?n. Các kho github này ch?a nh?ng th? c?n thi?t ?? b?n luy?n t?p và nang c?p kh? n?ng c?a mình.?

>>>?20 cách luy?n t?p v?i python và nh?ng th? thu?t có th? b?n ch?a bi?t (Ph?n 1)

>>>?So sánh node.js và python

1. Learning-python3 - S? c?p ??n Trung c?p (1,8 nghìn sao)

trên GitHub b?i jerry-git. Kho l?u tr? này s? ??a b?n qua 19 s? ghi chép Jupyter trong ph?n dành cho ng??i m?i b?t ??u h?c l?p trìnhXổ số Bến Tre python. Nó bao g?m c?p ?? n?n t?ng nh? chu?i và ?i?u ki?n, sau ?ó ?i sau h?n m?t chút b?ng cách th?o lu?n v? các l?p (gi?i thi?u th?c s? nhanh chóng v? l?p trình h??ng ??i t??ng), các ngo?i l? (chúng là gì và cách x? ly chúng) và m?t s? tính n?ng có trong th? vi?n l?p trình python tiêu chu?n?(ngày gi?, bi?u th?c chính quy, v.v.).

M?i ch? ?? có m?t liên k?t "notebook", ??a b?n ??n ph?n gi?i thi?u c?a ch? ?? và m?t s? m? m?u. Sau khi b?n làm xong, s? có m?t liên k?t "exercise", ??a b?n ??n m?t cu?n s? ghi các bài toán m?u mà b?n có th? ?i?n vào và ki?m tra.

Xổ số Bến Tre c?a jerry-git. Sau ?ó, có m?t ph?n "idiomatic" trung gian. Ph?n này m? t? “Tính n?ng Pythonic”, là các tính n?ng trong Python kh?ng có trong nhi?u ng?n ng? l?p trình khác. N?u b?n ?? quen thu?c v?i m?t ng?n ng? khác, b?n có th? mu?n xem ph?n này ?? bi?t các m?o và th? thu?t v? cách làm vi?c c? th? v?i Python.

Ví d?: có m?t ph?n v? cách ti?p c?n các vòng l?p trong Python khác v?i các ng?n ng? khác.

Xổ số Bến Tre t? jerry-git. Kho l?u tr? này c?ng có m?t liên k?t ??n m?t s? ghi chép “các ph??ng pháp hay nh?t” ti?n d?ng, mà b?n có th? s? d?ng ?? tìm hi?u v? nh?ng ph??ng pháp b?n nên th?c hi?n khi t?o các d? án Python. Nó bao g?m nh?ng th? nh? thi?t l?p m?i tr??ng ?o pipenv và s? d?ng pytest ?? th? nghi?m (b?n ?oán ?úng).

2. Learning-python - S? c?p ??n Trung c?p (3,9 nghìn sao)

trên GitHub b?i trekhleb. Kho l?u tr? này c?ng ?óng vai trò nh? m?t gi?i thi?u v? l?p trình Python có th? ??a b?n t? ng??i m?i b?t ??u ??n trình ?? trung c?p (và ? m?c ?? trung c?p, t?i có ngh?a là c?m th?y tho?i mái v?i vi?c s? d?ng ng?n ng? này ngoài các vòng l?p và s? h?c ??n gi?n).

Thay vì s? d?ng s? ghi chép, kho l?u tr? là t?p h?p các t?p l?nh Python, m?i t?p l?nh là m?t ch? ?? ph? c?a danh m?c c?t l?i nh? “Toán t?”, “Lo?i d? li?u” và “Lu?ng ?i?u khi?n”.

c?a trekhleb.?M?i t?p Python th? hi?n ch? ?? ph? ???c ?? c?p c?ng nh? m?t liên k?t h?u ích mà b?n có th? truy c?p ?? bi?t thêm th?ng tin. ?i?u này có th? h?u ích n?u b?n kh?ng r? m? làm gì và c?n nhanh chóng xem l?i m?t s? ly thuy?t. Hai tính n?ng quan tr?ng có trong kho l?u tr? khi b?n làm vi?c v?i các t?p Python là ki?m tra và ki?m tra ki?u.

Xổ số Bến TreB?n có th? xem toàn b? chi ti?t trong “Cách s? d?ng Kho l?u tr? này”, nh?ng ?? th? nghi?m, tác gi? bao g?m các dòng assert ? cu?i hàm chính ?? xem li?u hàm có ho?t ??ng nh? bình th??ng kh?ng. ?i?u này có th? h?u ích n?u b?n mu?n th?c hi?n các thay ??i ??i v?i m? và xem nó có còn ho?t ??ng bình th??ng hay kh?ng. Có các h??ng d?n v? cách b?n th?c s? có th? ch?y th? nghi?m v?i pytest.

Xổ số Bến TreNgoài ra, ?? có thói quen làm theo h??ng d?n ki?u chính c?a Python (PEP 8), có các h??ng d?n khác ?? b?n ch?y pylint??? xem li?u các t?p Python có tuan th? h??ng d?n ki?u hay kh?ng.

3. Full-speed-python - S? c?p ??n Trung c?p (2,6 nghìn sao)

trên GitHub b?i joaoventura.?Kho l?u tr? này có m?t cu?n sách l??t nhanh qua nh?ng ki?n ??th?c c? b?n v? chu?i và danh sách, sau ?ó ?i sau vào các ch? ?? t??ng ??i nang cao h?n nh? “Classes”, “Cau h?i th??ng g?p” và “L?p trình kh?ng ??ng b?”. Tác gi? ?? vi?t cu?n sách v?i cách ti?p c?n th?c t? trong tam trí, gi?i thi?u ng?n g?n t?ng ch? ?? v?i các ví d? m? và sau ?ó chuy?n th?ng sang các v?n ?? th?c hành mà ng??i ??c có th? t? th?.

Xổ số Bến TreB?n có th? t?i xu?ng t?p pdf / epub t? liên k?t c?a Readme ho?c b?n có th? sao chép kho l?u tr? và t? xay d?ng nó. Các tác gi? vi?t r?ng “Distributed Computing sinh viên tham gia m?t b?ng k? s? ph?n m?m tr? nên quen thu?c v?i Python trong hai tu?n và có th? th?c hi?n m?t ?ng d?ng client-server phan ph?i v?i ? c?m trong tu?n th? ba”.

Xổ số Bến TreN?u b?n ?? có m?t s? kinh nghi?m v? k? thu?t ph?n m?m ? m?t ng?n ng? khác ho?c n?u ?ay kh?ng ph?i là ng?n ng? l?p trình ??u tiên c?a b?n, thì vi?c s? d?ng cu?n sách này có th? giúp b?n nhanh chóng b?t k?p v?i Python.

7 kho l?u tr? github t?t nh?t ?? h?c l?p trình python

>>> Xem thêm:?L? trình h?c l?p trình t? c? b?n ??n nang cao

4. Python_reference - Trung bình (2,3k sao)

Xổ số Bến Tre trên GitHub b?i rasbt. Kho l?u tr? này kh?ng ph?i là tài nguyên ki?u h??ng d?n v?i các nhóm khái ni?m nh? các kho l?u tr? tr??c. Thay vào ?ó, kho l?u tr? này là m?t t?p h?p các s? ghi chép khác nhau v? các ch? ?? c?p trung gian nh? “Ho?t ??ng c? s? d? li?u SQLite b?ng Python” và “X? ly song song qua m?-?un ?a x? ly”.

N?u b?n ?? có n?n t?ng v?ng ch?c v? Python, tài nguyên này có th? h?u ích ?? giúp b?n th?c s? t?n d?ng các tính n?ng khác nhau c?a ng?n ng? này. Nh? v?i các kho tr??c, kho này c?ng bao g?m các s? ghi chép có m? mà b?n có th? ch?nh s?a và ch?y.

theo rasbt. Sample tips notebook cung c?p tóm t?t các tính n?ng c?a m?-?un Python và Python khác nhau mà b?n có th? ch?a h?c khi nghiên c?u nh?ng ki?n ??th?c c? b?n tuy?t ??i. B?n kh?ng bao gi? bi?t khi nào m?o ng?u nhiên ?ó có th? giúp ích cho c?ng vi?c c?a b?n trong t??ng lai.

Xổ số Bến TreM?c dù th?t tuy?t khi xay d?ng s? hi?u bi?t sau s?c khi b?n m?i b?t ??u v?i Python, nh?ng khi b?n ?? h?c ?? ki?n ??th?c c? b?n, vi?c biên so?n các m?o kh?ng liên quan có th? h?u ích nh? m? r?ng và l?p ??y kho?ng tr?ng trong ki?n ??th?c c?a b?n. Ngoài ra còn có các ngu?n tài nguyên h?u ích kh?ng ph?i m? mà tác gi? ?? liên k?t v?i chúng ?óng vai trò là “tài nguyên ly thuy?t”.

Ví d?: tác gi? ?? t?o m?t cái tên là “Unit testing b?ng Python - T?i sao chúng t?i mu?n bi?n nó thành thói quen”.

Xổ số Bến Tre theo rasbt. Tác gi? c?ng ?? liên k?t nhi?u ngu?n bên ngoài khác mà h? th?y h?u ích cho vi?c h?c Python, bao g?m các di?n ?àn, sách và các d? án Python hi?n có.

Ví d?Xổ số Bến Tre: r / Python trên Reddit là m?t n?i tuy?t v?i ?? tìm các m?o Python h?u ích c?ng nh? các d? án cá nhan mà các thành viên c?ng ??ng gi?i thi?u.

5. Bài t?p l?p trình Python - T? s? c?p ??n nang cao (10,8 nghìn sao)

Xổ số Bến Tre trên GitHub c?a zhiwehu. Kho này hi?n có m?t tr?m bài t?p l?p trình Python, có ?? khó t? s? c?p ??n nang cao. Các cau h?i và gi?i pháp ban ??u ???c vi?t b?ng Python 2, nh?ng tác gi? ?? c?p nh?t t?t c? 100 cau h?i ?? bao g?m các gi?i pháp ???c vi?t b?ng Python 3.

c?a zhiwehu. N?u b?n ?? quen v?i Python, m?t s? cau h?i trong s? này có v? quá d?. T?i mu?n nói r?ng có th? gi?i quy?t nh?ng cau h?i d? là m?t chuy?n, nh?ng có th? l??t qua chúng l?i là m?t chuy?n khác.

Xổ số Bến TreV??t qua t?t c? nh?ng v?n ?? này, có th? song song v?i m?t khóa h?c tr?c tuy?n mà b?n theo d?i ho?c các tài nguyên t? m?t trong các kho l?u tr? GitHub ? ?ay, có th? giúp chu?n b? cho vi?c ?ào t?o b?n gi?i các bài t?p l?p trình.

N?u b?n g?p khó kh?n, b?n có th? s? d?ng dòng "g?i y" ? m?i v?n ?? ?? th? và tìm ra cách ti?p c?n v?n ??. C? g?ng kh?ng cu?n quá xu?ng t?ng cau h?i ?? b?n kh?ng th?y ngay l?i gi?i vì quá trình c? g?ng tìm ra gi?i pháp cho m?t v?n ?? giúp b?n th?c s? nh? l?i gi?i (thay vì ch? c? g?ng ??c và ghi nh? l?i gi?i).

Xổ số Bến Tre c?a zhiwehu. Ngoài ra còn có m?t “phiên b?n m? r?ng” c?a kho l?u tr? này c?a m?t tác gi? khác v?i các cau h?i gi?ng nhau và các gi?i pháp thay th?. Trong kho l?u tr? m? r?ng này, tác gi? c? g?ng ch? ra nh?ng cách khác nhau mà m?t v?n ?? có th? ???c gi?i quy?t, cách này có th? hi?u qu? h?n ho?c “Pythonic” h?n so v?i gi?i pháp ban ??u.

c?a darkprinx.

>>>?Mách b?n ??a ch? ?ào t?o l?p trình viên ng?n h?n ??m b?o có vi?c làm lu?n

6. Coding-problems - Trung c?p ??n Nang cao (2,6k sao)

Xổ số Bến Tre trên GitHub c?a MTrajK.?C?ng gi?ng nh? kho tr??c, kho này ch?a danh sách toàn di?n các bài t?p l?p trình và thu?t toán mà b?n có th? gi?i. Tuy nhiên, thay vì có t?t c? các bài t?p trong m?t cu?n s?, kho l?u tr? này có m?t t?p Python cho m?i bài t?p, v?i m? t? v? v?n ?? và sau ?ó gi?i pháp cho nó s? nh? th? nào.

Xổ số Bến Tre c?a MTrajK. Nh?ng cau h?i này kh?ng b?t ??u ? m?c ?? khó hoàn toàn dành cho ng??i m?i b?t ??u, vì v?y t?i khuyên b?n nên ??n v?i nh?ng cau h?i này khi b?n ?? n?m ch?c ki?n ??th?c c? b?n (s? d?ng các ch?c n?ng, lu?ng ?i?u khi?n, v.v.).

Xổ số Bến TreCác tác gi? c?ng vi?t r?ng “thu?t toán và c?u trúc và kh?ng ng?n ng? c? th?”. Vì ly do này, anh ?y ?? vi?t các gi?i pháp b?ng Python vì tính d? ??c c?a ng?n ng? này, nh?ng nh?ng ng??i thích s? d?ng các ng?n ng? khác c?ng có th? s? d?ng kho l?u tr? này ?? xem cách ti?p c?n các v?n ?? thu?t toán.

Xổ số Bến TreCác v?n ?? trong kho này kh?ng ph?i do tác gi? vi?t ban ??u, vì ?ng nói r? r?ng chúng ??n t? các trang web gi?i quy?t v?n ?? nh? LeetCode. ?óng góp c?a anh ?y là cung c?p các gi?i pháp và l?i gi?i thích ?? giúp m?i ng??i h?c cách gi?i quy?t nh?ng lo?i v?n ?? này.

B?n s? th?y r?ng nhi?u v?n ?? có th? ???c nhóm l?i thành m?t ch? ?? chính, vì v?y cách ti?p c?n ?? gi?i quy?t nh?ng v?n ?? ?ó có th? h?i gi?ng nhau. Khi b?n ti?p t?c th?c hành các d?ng v?n ?? gi?ng nhau trong m?t ch? ??, b?n s? th?y r?ng chúng ngày càng tr? nên d? dàng h?n ??i v?i b?n.

Xổ số Bến TreNgoài các t?p Python v?i các cau h?i và gi?i pháp thu?t toán, anh ?y c?ng bao g?m m?t danh sách ??y ?? các tài nguyên khác ?? b?n s? d?ng. Có r?t nhi?u khóa h?c tr?c tuy?n, sách ???c ?? xu?t và liên k?t ??n các trang web ph? bi?n v? các v?n ?? l?p trình.

7. Gi?i thu?t - Trung c?p ??n Nang cao (82,4 nghìn sao)

Xổ số Bến Tre trên GitHub b?i TheAlgorithm. Kho l?u tr? này c?ng có m?t b? s?u t?p các t?p cho b?n th?y các thu?t toán khác nhau có th? ???c tri?n khai nh? th? nào trong Python. Các thu?t toán này ???c nhóm thành các danh m?c t? “Phan tích s? h?c” ??n “Chu?i kh?i” ??n “C?u trúc d? li?u” và h?n th? n?a. Kh?ng có nhi?u l?i gi?i thích v? cách gi?i quy?t t?ng v?n ??, vì kho l?u tr? này có th? ph?c v? nh? m?t h??ng d?n gi?i pháp ?? tri?n khai các thu?t toán khác nhau.

Xổ số Bến Tre c?a TheAlgorithm. M?t s? t?p cung c?p cho b?n m?t chút ng? c?nh (và m?t ho?c hai liên k?t ?? giúp b?n b?t ??u), nh?ng b?n có th? ph?i t? mình nghiên c?u tr??c khi gi?i các thu?t toán này. N?u b?n hoàn toàn m?i s? d?ng Python, t?i khuyên b?n nên xay d?ng ki?n ??th?c n?n t?ng c?a mình tr??c tiên, vì kho l?u tr? này th?c s? dành cho nh?ng ng??i ?? quen v?i ng?n ng? và ?ang tìm cách ?ào sau ki?n ??th?c c?a h? v? thu?t toán.

Xổ số Bến TreTác gi? c?ng ?? t?o các kho l?u tr? “thu?t toán h?c” t??ng t? cho m?t s? ng?n ng? chính khác (Java, C ++, C, Go, Javascript), mà b?n có th? ki?m tra trên các kho l?u tr? ???c ghim c?a h? s?. Kho GitHub ch?a v? s? tài nguyên h?c t?p có giá tr?, nh?ng ?i?u ?ó kh?ng có ngh?a là b?n c?n ph?i s? d?ng t?t c? chúng. ?? xu?t c?a t?i là tr??c tiên h?y l?y m?t trong các kho l?u tr? lo?i “s? c?p ??n trung c?p” và xem qua t?t c? các tài li?u h?c t?p trong ?ó. B?n nên làm vi?c th?ng qua kho l?u tr? phù h?p nh?t v?i cách h?c c?a b?n.

Ví d?:Xổ số Bến Tre n?u b?n mu?n h?c qua s? ghi chép Jupyter có th? ch?nh s?a ??a b?n t? các ch? ?? c? b?n ??n trung c?p, b?n nên th? kho ??u tiên trong ph?n này.

Ngu?n: towardsdatascience