Hotline

?? tr? thành l?p trình viên gi?i, b?n ph?i ?ánh ??i nh?ng gì?

Có r?t nhi?u l?p trình viên??ang loay hoay ?? tìm con ???ng s? nghi?p riêng cho mình. B?n s? th??ng b?t g?p cau h?i ki?u nh?: “30 tu?i còn code n?a kh?ng?” Ng??i ta g?i ?ay là “kh?ng ho?ng tu?i 30” c?a l?p trình viên. Nhi?u ng??i trong s? h? ?? b? vi?c, ho?c chuy?n sang m?t l?nh v?c khác.

>>>?L?i khuyên cho l?p trình viên m?i vào ngh?

>>>?T?i sao coder thích làm ?êm - Tam s? c?a m?t coder h?n 30 n?m kinh nghi?m cho th?y ly do c?a ?i?u ?ó

>>>?L?p trình viên làm gì khi chán code?

Ngh? gì c?ng v?y, ch? c?n b?n gi?i thì nó s? ?em ti?n v? cho b?n. Nh?ng ph?i là gi?i th?t s?. ?? tr? thành m?t l?p trình viên gi?i b?n c?n ph?i bi?t ch?p nh?n, bi?t ?ánh ??i nh?ng th? khác trong cu?c s?ng ?? có ???c m?t h??ng ?i, m?t s? nghi?p v?ng vàng h?n.

Mu?n tr? thành m?t l?p trình viên gi?i, b?n ph?i ?ánh ??i nh?ng gi? vui ch?i cho nh?ng gi? h?c Tr? thành m?t l?p trình viên gi?i qu? là kh?ng d? chút nào. L?p trình viên ph?i có y trí c? g?ng, g?t b? nh?ng s? thích vui ch?i c?a mình ?? có ???c ?i?u t?t ??p h?n. Thay vì t? t?p, vui ch?i, l??t facebook, café v?i crush… B?n s? ph?i t?p trung hoàn toàn cho nh?ng h?c l?p trình.

Tr? thành l?p trình viên gi?i c?n ?ánh ??i nh?ng gì?

Xổ số Bến TreLu?n ph?i ?ánh ??i th?i gian trên c?ng ty và th?i gian cho b?n than Có nhi?u b?n ph?i dành ph?n l?n th?i gian ? c?ng ty, v?i l??ng c?ng vi?c b? b?n. ??c bi?t là ngh? l?p trình. Có nh?ng tr??ng h?p làm vi?c quá c?ng th?ng ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n s?c kh?e. N?u b?n nhìn sang các n??c b?n nh? Trung Qu?c, Hàn Qu?c… s? th?y h? làm vi?c kinh kh?ng th? nào.

Xổ số Bến TreB?n than mình t?ng làm cho Samsung R&D, và mình th?u hi?u ???c ?i?u này. Có nhi?u ng??i dù làm trên c?ng ty r?t nhi?u r?i, nh?ng v?n làm vi?c ngoài gi? ?? ki?m ti?n, có kinh nghi?m. Ví d? nh? mình ch?ng h?n. Mình c?ng hay nh?n thêm d? án freelancer ?? làm thêm bu?i t?i. Tu?i tr? là ?? ph?n ??u, vi?c ?ánh ??i th?i gian gi?i trí, ngh? ng?i là m?t s? ?ánh ??i h?p ly trong giai ?o?n này.

Xổ số Bến Tre?ánh ??i vi?c code ?? trau d?i k? n?ng cho b?n than Sau th?i gian làm vi?c 8 ti?ng t?i c?ng ty, có nhi?u ng??i ?? kh?ng th? làm vi?c gì khác khi v? ??n nhà. ??c bi?t v?i b?n m?i ?i làm, m?i khi v? nhà là ng??i ?? m?t nhoài. Sau này, khi b?n ?? quen d?n v?i c?ng vi?c ? c?ng ty, b?n m?i c?m th?y ?? chán và m?t m?i h?n. Nhi?u ng??i ngh? r?ng ch? c?n làm vi?c v?i th?i gian 8h t?i c?ng ty là ?? quá ??.

Tuy nhiên, r?t nhi?u b?n l?p trình viên ph?i mang code v? nhà làm. Ho?c b?n ?y t? xay d?ng d? án riêng ?? v?a th?c hành code nhi?u h?n, tích l?y kinh nghi?m. ?ó là s? ?ánh ??i gi?a s?c kh?e, th?i gian cho ti?n b?c và s? nghi?p ?? có th? tr? thành m?t l?p trình viên gi?i. ?i?u này kh?ng b?t bu?c, tùy vào s? l?a ch?n c?a m?i ng??i n?u mu?n phát tri?n b?n than. Tuy nhiên kh?ng ai có th? thành c?ng khi kh?ng có tính kiên trì, t? duy, h?c h?i, tìm tòi.

T?m k?t

Xổ số Bến TreN?u b?n th?c s? ?am mê h?c l?p trình, mu?n ki?m ti?n t? ngh? l?p trình, b?n c?n bi?t t?n d?ng th?i gian cho c?ng vi?c c?a mình. ??i khi b? c? vi?c ch?i, t? t?p b?n bè ?? vi?t code hay ??c nh?ng cu?n sách d?y l?p trình nh?m ??t ???c m?c tiêu b?n ?? ??t ra. B?n ph?i bi?t hy sinh ch?p nh?n ?? có ???c nh?ng ?i?u l?n lao. M?c dù có nh?ng cái kh?ng t?t nh? b?n ngh?. Cho dù th? nào b?n h?y t? tin v?i s? l?a ch?n c?a mình. Chúc b?n ch?n cho mình m?t h??ng ?i ?úng ??n nh?t.

Ngu?n: Vntalking