Hotline

VegetMe

B?i ??c C??ng | khoá
VegetMe
VegetMe
VegetMe
Th?i gian th?c hi?n
M? t? ng?n

Khi cu?c s?ng tr? nên b?n r?n, chúng ta th??ng l?a ch?n th?c ?n nhanh ?? ph?c v? nh?p s?ng h?i h? nh?ng th?c ?n nhanh r?t có h?i cho s?c kh?e. ?ó là ly do C??ng th?c hi?n website v?i giao di?n b?t m?t cùng n?i dung b? ích. V?i m?c ?ích s?ng kh?e - ?n u?ng lành m?nh, website mang tên Vegetme chuyên cung c?p và là n?i m?i ng??i chia s? các c?ng th?c n?u nh?ng món ?n làm t? rau c? t?t cho s?c kh?e mà v?n ??y ?? dinh d??ng. http://mindxcodecamp-vegetme.netlify.com/upload

??ng ngày 11/20/2019, lúc 3:50PM