Hotline

Hoàng D??ng

Hoàng D??ng

K? s? c?ng ngh? t?i Google Singapore H?c b?ng ASEAN t?i ??i h?c qu?c gia Singapore 2016 (toàn ph?n) Gi?i nhì Tin h?c Qu?c gia 2015 Huy ch??ng vàng Tin h?c Olympia 2015 H?c b?ng 50% t?i ??i h?c Deakin và Wollongong, úc

Xổ số Bến TreNói chung th?i gian h?c t?i MindX là m?t tháng h?c thú v? nh?t c?a em trong th?i gian qua và em ch?a th?y sai l?m (mong là kh?ng th?y =))) khi l?a ch?n h?c t?i ?ay :3.

Xổ số Bến Tre? tu?i 22, chàng trai Hoàng D??ng - sinh viên ngành Computer Science tr??ng ??i h?c Qu?c gia Singapore ?? tr? thành nhan viên chính th?c c?a c?ng ty trong m? c?a h?u h?t b?n tr? hi?n nay - Google. Tr??c ?ó, D??ng??a? tra?i qua th??i gian th?c t?p t?i Google và là thành viên c?a khóa Android t?i MindX. "Em bi?t ??n MindX ch? m?t th?i gian r?t ng?n tr??c khi ??ng kí h?c. N?u nói là kh?ng ??n ?o thì c?ng kh?ng ?úng, nh?ng do b? ?n t??ng v?i overview khóa h?c trên web v?i cái policy “d?” nên em ?? ??ng kí :v. Khi b?t ??u vào h?c, th?c s? em ch?a t?ng tham gia vào ki?u l?p h?c nào t??ng t? ? ?ay. Gi?ng viên (tr? gi?ng) d?y hay (gi?ng ?? ki?n th?c, gi?i ?áp ??y ?? th?c m?c) mà kh?ng khí h?c thì tho?i mái. M?i h?c m?t tháng nh?ng em ?? h?c thêm ???c m?t l??ng ki?n th?c b? ích, d?n thay ??i thói quen h?c t?p (h?c ? ?ay t?o “?à h?c” cho ??a “l??i t? h?c” nh? em), có c? h?i tr?i nghi?m g?n 1 ngày Hackathon và làm vi?c nhóm. Nói chung th?i gian?h?c t?i MindX là m?t tháng h?c thú v? nh?t c?a em trong th?i gian qua và em ch?a th?y sai l?m (mong là kh?ng th?y =))) khi l?a ch?n h?c t?i ?ay :3.

I am really looking forward to the next part of the course!"

??ng ngày 3/30/2020, lúc 5:09PM