Hotline

V? Hoàng Long

V? Hoàng Long

Gi?i 3 cu?c thi Khoa h?c k? thu?t Qu?c t? t?i M?Gi?i nh?t Cu?c thi Khoa h?c K? thu?t khu v?c mi?n B?c

V? Hoàng Long – gi?i 3 cu?c thi Khoa h?c k? thu?t Qu?c t? t?i M? - và hành trình 300km ?i h?c Code for Teen

Xổ số Bến TreV? Hoàng Long – gi?i 3 cu?c thi Khoa h?c k? thu?t Qu?c t? t?i M? - và hành trình 300km ?i h?c Code for Teen

N?u có ai mu?n nghe cau chuy?n v? ngh? l?c, dám ngh? dám làm, dám v??t qua khó kh?n thì cau chuy?n c?a b?n V? Hoàng Long, c?u h?c viên c?a l?p Code For Teen Gen 3 t?i TechKids chính là 1 trong s? ?ó. Cách ?ay 1 n?m, b?n ?? có y t??ng làm m?t con robot bón th?c ?n cho b?nh nhan Parkinson, và c?ng nh? bao ng??i b?n khác, b?n m?i ??u c?ng t? h?c, t? mày mò ng?n ng? l?p trình Pascal và C++…

Xổ số Bến TreSau bao c?ng tìm tòi nh?ng ch? làm ???c m?t con robot l?i có quá nhi?u ?i?m y?u, Long ?? quy?t ??nh h?c v? Th? giác máy tính (x? ly ?nh) ?? c?i thi?n con robot c?a mình. Trên Lào Cai kh?ng có l?p d?y, Long ?? v??t qua s? ng?n c?n c?a b? m?, r?i c?m giác l? l?m khi s?ng cu?c s?ng t? l?p ? n?i ??t khách quê ng??i… ?? v??t h?n 300 cay s? xu?ng Hà N?i ?? h?c t?i TechKids.

Hành trình c?a Long v?n lu?n r?t nhi?u gian nan: m?i tr??ng, ki?n th?c l? l?m, nhi?u khi h?c kh?ng hi?u, r?i thì m?t m?y ngày mà s?a kh?ng xong con bug. M?i l?n nh? th? mu?n b? cu?c, nh?ng Long chia s? r?ng vì ngh? l?i ly do mà mình b?t ??u mà l?i ti?p t?c….

Ngày ngày ? Techkids, sáng h?c l?p trình, t?i hàn s?t, m?i r?i c?ng quen. R?i ngày ?ó c?ng ??n. S?n ph?m c?a Long n?m trong 15 d? án ??t gi?i Nh?t trong cu?c thi Khoa h?c k? thu?t khu v?c mi?n B?c (ViSEF). Lào Cai – quê h??ng c?a Long – c?a là t?nh thành có s? bài d? thi ??t gi?i nh?t.

B?n than Techkids khi nghe tin, c?m th?y v? cùng t? hào, và càng vui h?n khi d? án em ??t gi?i kh?ng khác là m?y so v?i nh?ng gì em m? t? cho chúng t?i vào nh?ng ngày theo h?c ??u tiên. ?i?u ?ó c?ng cho th?y ki?n th?c t? Techkids c?ng có ích ph?t ??y ch?.

Nh? tr??c khi k?t thúc khóa h?c, Long ?? chia s? r?ng “Em ??t ???c k?t qu? nh? ngày h?m nay là nh? anh Biên (gi?ng viên c?a Long t?i TechKids). Anh Biên v?a là ng??i th?y, ng??i anh r?t t?n tam. M?i cu?i bu?i h?c, anh ?y ??u ? l?i gi?i ?áp các cau h?i c?a em ??n khi nào ra v?n ?? m?i th?i. Anh ?y nói v?i em r?ng, thành c?ng l?n nh?t c?a ng??i th?y là h?c sinh ???c thành c?ng h?n mình”.

Xổ số Bến TreKh?ng bi?t sau th? nào nh?ng Techkids tin là em ?? h?n kh?i anh ch? ? ?ay r?i ?ó Long ?i. B?ng tu?i em còn ch?a bi?t t??ng lai s? ?i ?au v? ?au n?a là làm ???c s?n ph?m c?ng ngh? gì ?ó có ích C? ti?p t?c nh? th? và c? g?ng chi?m ???c su?t ?i M? nha Long!?

??ng ngày 3/30/2020, lúc 5:11PM