Hotline

??c Anh

??c Anh

H?c b?ng 100% t?i Brooke House College, Anh Qu?cHCB Toán qu?c t? Po Leung Kuk (19th PMWC), Hong Kong??t gi?i Ba h?i thi Tin h?c tr? kh?ng chuyên c?p Qu?nH?c b?ng 50% TechKids

Dù em m?i là 1 thanh niên m?i b??c ??n th? gi?i c?a l?p trình nh?ng nh? bi?t code ?? góp ph?n giúp em apply thành c?ng h?c b?ng du h?c Anh Qu?c

Em ?? b?t ??u h?c Gamemaker t? l?p 5 nh?ng g?p v?n ?? nên cu?i n?m l?p 7 m?i quay l?i h?c l?p trình và b?t ??u h?c t?i MindX.?

Xổ số Bến TreGi?ng viên ? ?ay siêu nhi?t tình, có khi em ??t nhi?u cau h?i khó thì dù em kh?ng ph?i h?c sinh trong l?p c?a các anh y nh?ng v?n ???c tr? l?i r?t t?n tình. Em quy nh?t là anh Tú, khi nào g?p khó kh?n anh Tú ??u giúp t?i em nhi?t tình nh?ng có 1 ?i?u khá là sida ?ó là anh m?ng manh nh? c?ng bún :))) Dù em m?i là 1 thanh niên m?i b??c ??n th? gi?i c?a l?p trình nh?ng nh? bi?t code ?? góp ph?n giúp em apply thành c?ng h?c b?ng du h?c Anh Qu?c .

Xổ số Bến TreHi v?ng ? ?ay s? h?i t? thêm th?t nhi?u anh ch? gi?ng viên gi?i và s? m? thêm nhi?u l?p kh?ng ch? liên quan ??n l?p trình mà còn liên quan ??n khoa h?c máy tính hay các l?p nh? Photoshop ?? ph?c v? vi?c s?ng ?o :D

Dù ?? lên ???ng ?i du h?c nh?ng m?i l?n có d?p v? Vi?t Nam, em ??u tranh th? qua MindX th?m các anh ch?. Hè v?a r?i v?a v? là em ?? ch?y lên MindX h?i th?y cách code GPS ngay, MindX bay gi? ?? khác x?a, c? s? r?ng và ??p h?n tr??c r?t nhi?u nh?ng ch? có m?t th? kh?ng thay ??i ?ó m?i ng??i ? ?ay v?n than thi?n và nhi?t tình giúp ?? khi em c?n.?

??ng ngày 3/30/2020, lúc 5:19PM