Hotline

Ph?m Minh Phú

Ph?m Minh Phú

Gi?i nhì APP JAMMING SUMMIT VI?T NAM 2019

“Em quy c? 3 th?y giáo d?y em b?i vì các th?y lu?n dành th?i gian ?? ch? cho em nh?ng gì mà em ch?a hi?u. Bên c?nh ?ó, các th?y c?ng giúp em và các b?n trong l?p có th? phát tri?n ???c các k? n?ng khác”

Xổ số Bến TrePh?m Minh Phú - 9 tu?i, hi?n ?ang h?c t?i tr??ng ti?u h?c Vinschool ?? theo h?c ? MindX ???c g?n 1 n?m.

Xổ số Bến TreTinh yêu l?p trình ??n v?i Phú b?t ??u t? khi em bi?t l?p trình có th? giúp em làm b?t kì ?i?u gì mình mu?n, k? c? nh?ng th? ?iên r? nh?t. C?u bé b?t ??u hành trình theo ?u?i ?am mê b?ng cách t? mình mày mò ? nhà. Khi g?p l?i, em lu?n c? g?ng tìm cách gi?i quy?t ?? l?i ?ó kh?ng ?nh h??ng ??n game ?ang th?c hi?n. Tuy nhiên vi?c t? h?c khi?n Phú g?p khá nhi?u khó kh?n, nh?ng ph?n ch?a hi?u kh?ng bi?t h?i ai nên em ?? tìm hi?u các l?p d?y l?p trình r?i quy?t ??nh h?c t?i MindX.

Xổ số Bến TreCòn nh? tu?i nh?ng Phú ?? t? ra là m?t c?u bé r?t chín ch?n, em y th?c r?t r? v? v?n ?? b?n quy?n: “Em lu?n c? g?ng t?o ra nh?ng gì kh?ng gi?ng nh?ng cái có tr??c vì b?n quy?n là 1 v?n ?? r?t quan tr?ng”.?

D? án giúp Phú ??t gi?i nhì ? cu?c thi App jamming tên là Travel by Arrow. Ng??i ch?i ph?i tìm cách b?n m?i tên và lá c?, r?i sau ?ó tr? l?i cau h?i ?ng v?i lá c? ?ó. ?i?m thú v? nh?t c?a trò ch?i này là khi b?n m?i tên, ng??i ch?i ph?i c? g?ng nhìn và nh?m trúng lá c?, n?u b?n tr??t ng??i ch?i ph?i tr? l?i cau h?i vì m?i ng??i ch? có m?t c? h?i duy nh?t.

Th?i gian h?c ? MindX, ?i?u khi?n em ?n t??ng nh?t là nh?ng bài h?c và các gi?ng viên c?a mình: “Em quy c? 3 th?y giáo d?y em b?i vì các th?y lu?n dành th?i gian ?? ch? cho em nh?ng gì mà em ch?a hi?u. Bên c?nh ?ó, các th?y c?ng giúp em và các b?n trong l?p có th? phát tri?n ???c các k? n?ng khác” D? ??nh ti?p theo trong th?i gian t?i, Phú s? ti?p t?c c?i ti?n nh?ng d? án mà em ?? làm và th? s?c v?i các d? án m?i ho?c các phiên b?n m?i cho d? án hi?n t?i.

Xổ số Bến TreChia s? v? ??c m? t??ng lai, Phú chia s?: “Em mong r?ng sau này em có th? tr? thành nhà thi?t k? game ho?c ??n gi?n là m?t nhà thi?t k? cho 1 c?ng ty ho?c d? án nào ?ó”

??ng ngày 3/30/2020, lúc 5:21PM