Hotline

Mai Nguy?n

Mai Nguy?n

Marketing Manager - C?c C?c

Mình là Marketer, kh?ng ph?i Developer. Nh?ng h?c cách làm vi?c nh? 1 developer cho mình nhi?u bài h?c áp d?ng trong c?ng vi?c và c? cu?c s?ng

Là m?t trong nh?ng h?c viên ??u tiên c?a khóa C4E, b?n mình ???c các th?y l?i ra làm “chu?t b?ch” bao nhiêu th?: ???c d?y v? Games, v? Web, Github, m? hình Scrum,… cu?i khóa còn tay to ch?i c? m?t project website tin t?c du l?ch trong 2 tu?n.

Th? mà l?p mình ??a nào ??a n?y ch?m v?i. H?m nào h?c c?ng 11h m?i b?t ??u mò v? mà ch?ng ??a nào kêu ca gì, th?m chí còn b?t th?y ? l?i gi?ng bài thêm. Nh?ng ngày làm project, có nhi?u h?m 12h ?êm v?n ph?i “áp sát” th?y giáo ?? ???c h??ng d?n làm project v? 1 trang web du l?ch, có ??a trong team còn ph?i “?n ng?” cùng th?y (theo ngh?a ?en), ?? ??n h?m Hackathon ???c th?y khen s??ng ph?ng m?i. Gi? ?ay mình có chút t? hào ?? có th? chi?n ???c html, css hay javascript, bi?t vooc v? database, làm vi?c qua githup,…

Xổ số Bến TreRa tr??ng ?i làm ???c 2 n?m, va ch?m c?ng kh?ng ít, nh?ng ch? có ? Teckids mình m?i th?y 1 tinh th?n ham h?c h?i & ?n ch?i h?ng h?c. T?t nhiên là ?? b?a c?ng kh?ng kém…Kh?ng tin h?y h?i m?i ng??i ? teckids, h? s? nói cho b?n bi?t làm sao v?i 2 BCS b?n có th? dùng dc 3 l?n…

Mình là Marketer, kh?ng ph?i Developer. Nh?ng h?c cách làm vi?c nh? 1 developer cho mình nhi?u bài h?c áp d?ng trong c?ng vi?c và c? cu?c s?ng. ?ó là T? duy phan tích – chia nh? v?n ?? và gi?i quy?t t?ng ph?n m?t.

Thêm n?a là kh? n?ng làm vi?c nhóm: c?ng vi?c c?a coder ai c?ng ngh? là ??c l?p, t? nh?t nh?ng Teckids l?i d?y cho mình ?i?u ng??c l?i. Sau r?t là t? duy logic. Nh?ng C4E cho mình nhi?u th? h?n là 1 khóa h?c: nh?ng ng??i b?n, ng??i anh em (mà có th? g?i h?i ch?i Ba con sói b?t c? lúc nào), s? chia s? ki?n th?c, và trên h?t là th??ng xuyên ???c truy?n c?m h?ng v? vi?c mình ???c phép khác bi?t trong th? gi?i này. N?u b?n có 1 ??c m?, b?n còn c?n gì h?n th? n?a?

??ng ngày 3/30/2020, lúc 5:24PM