Hotline

Chau D??ng (UFO)

Chau D??ng (UFO)

Project manager t?i GotIt Founder Wings.vn

MindX là m?t trong nh?ng startups mình th?c s? quan tam và mong mu?n h? tr? nhi?u h?n, vì ??n gi?n MindX ?ang mang l?i giá tr? th?c cho x? h?i và mình th?y ???c s? t?n tam c?a team ??ng sau ?ó

H?m qua là k?t thúc khóa C4E2, gi? ngh? l?i c? th?y b?i h?i sao sao y.. UFO?mu?n g?i l?i c?m ?n t?i t?t c? m?i ng??i:

- C?m ?n gi?ng viên Huy Nguyen Quang Tr?n ??c Hùng C??ng Nguy?n ?? c?c k? t?n tam, nhi?t huy?t, ?áng yêu, ki?n th?c và k? n?ng r?t kh?ng, c? g?ng truy?n t?i cho h?c viên nh?ng cái hay ho nh?t (k0 ch? v? code) dù trong khóa h?c ng?n nh? v?y.

- C?m ?n các b?n h?c viên h?c cùng ?? lu?n ch?m ch?, máu l?a nh? v?y. các b?n máu quá c?ng làm mình máu theo. H?c viên toàn nh?ng ng??i b?a và vui, nh?ng s?ng l?i ??c bi?t tình c?m.

- Cá nhan UFO?có s? yêu m?n ??c bi?t v?i nh?ng con ng??i ? Techkids. UFO?h?c h?i ???c r?t nhi?u t? c? gi?ng viên, nhan viên, l?n h?c viên. UFO?v?n còn nh? có l?n ?m k0 ??n l?p ?c, m?i ng??i réo r?t g?i ?t h?i th?m sao k0 ?i h?c, và update v? tình hình trên l?p tr?c tuy?n lu?n ^^

Xổ số Bến TreUFO?c?ng nh? nh?ng bu?i thau ?êm su?t sáng code cùng m?i ng??i, hay léo nhéo nh?n tin h?i gi?ng viên và coach ?? support. M?i ng??i v?n lu?n ? ??y vì nhau, ??y là ?i?u ?áng quy nh?t <3 MindX là m?t trong nh?ng startups mình th?c s? quan tam và mong mu?n h? tr? nhi?u h?n, vì ??n gi?n MindX ?ang mang l?i giá tr? th?c cho x? h?i và mình th?y ???c s? t?n tam c?a team ??ng sau ?ó.

- Khi nào có khóa Data, mong MindX ?u ??i h?c viên c? ?? UFO??i h?c :P

Xổ số Bến TreThanks all for everything <3 Really appreciate with lots of love <3

??ng ngày 3/30/2020, lúc 5:27PM