Hotline

Minh Ti?n

Minh Ti?n

C?u Giám ??c ?i?u hành - Kola C?u Marketing Manager C?c C?c

Ng?i code ròng r? 15 ti?ng v?i các anh em là m?t trong nh?ng tr?i nghi?m cool nh?t c?a mình trong n?m am l?ch này.

Ng?i code ròng r? 15 ti?ng v?i các anh em là m?t trong nh?ng tr?i nghi?m cool nh?t c?a mình trong n?m am l?ch này. Code xong th?y tran tr?ng các Coder v?i c? ra '_! Vi?c code ?òi h?i quá nhi?u k? lu?t, ch?m ch?, óc logic và tinh th?n h?c h?i. Và tìm xem t?i sao Code kh?ng ch?y là c? 1 trò b?o l?c :(((((( C?m ?n chú Huy Nguyen Quang r?t nhi?u '_! N?u kh?ng có s? support t?i s? c?a chú và các anh em MindX thì ch?c anh kh?ng bao gi? hoàn thành xong ???c ch??ng trình này. Các th?y giáo và tr? gi?ng d?y th?c s? r?t th?ng minh, l?p r?t vui và ng?i code thau ?êm thì c?c k? s??ng :)))))))))

??ng ngày 3/30/2020, lúc 5:30PM