Hotline

?? H?u An

?? H?u An

L?p trình viên d? án UpBeat, ???c ??u t? 15.000 USD t? qu? VSV.

Xổ số Bến TreEm th?y MindX r?t tuy?t, có th? ?ánh giá 10/10. M?i tr??ng h?c r?t t?t, 2 anh gi?ng viên c?a em là 2 anh t?n tam nh?t mà em t?ng h?c

Sau khi bàn b?c v?i b? m? v? vi?c ?i du h?c, em ch?t nh?n ra mình kh?ng c?n ph?i h?c các m?n ? tr??ng n?a và em n?y ra y t??ng ?i h?c l?p trình. Em b?t ??u Goole và th?y Teckids (MindX). Tìm hi?u k? th?y MindX có Hackathon và s? than thi?n ? ?ó. Em th?y MindX r?t tuy?t, có th? ?ánh giá 10/10. M?i tr??ng h?c r?t t?t, 2 anh gi?ng viên c?a em là 2 anh t?n tam nh?t mà em t?ng h?c. K? ni?m ?áng nh? nh?t là Hackathon vì nó mang l?i cho em hi?u bi?t khá nhi?u v? ngành l?p trình và khó kh?n c?a nó nh? th? nào. B? m? em s? ?nh h??ng ??n k?t qu? trên l?p nên ban ??u có ph?n ??i nh?ng sau khi em thuy?t ph?c, và th?y ???c s? quy?t tam c?a em, b? m? ?? ?ng h?. Em s? ti?p t?c h?c khóa Android t?i MindX và mu?n code ???c ít nh?t 10 d? án tr??c khi ?i du h?c :D Và mu?n t?o ra s?n ph?m ??c bi?t có ích ?? m?i ng??i b?t c? ??n.

??ng ngày 3/30/2020, lúc 5:33PM