Hotline

Lê Tr?n Hoành

Lê Tr?n Hoành

H?c b?ng du h?c Hà Lan ngành Computer Science Gi?i nh?t Hanoi Open Mathematics CompetitionVietnam's Ambassador of Hope

Nh? l?i kho?ng th?i gian ?y, th?i gian bi?u c?a Hoành ch? xoay quanh vi?c h?c chính ? tr??ng r?i l?i mò lên Thành C?ng (C? s? c?a MindX) tham gia l?p h?c r?i ? l?i t? h?c.

Xổ số Bến TreLà m?t trong nh?ng h?c sinh ??i ??u khóa Code For Teen, khi MindX còn ???c bi?t ??n cái tên Techkids. ?n t??ng Hoành ?? l?i khi ?y là m?t c?u h?c sinh c?p 3 v?i ?n t??ng c?a Bao Thanh Thiên: cao, da ng?m ng?m, và r?t t? tin. C?ng ph?i th?i vì c?u chàng c?ng thu?c d?ng kh?ng v?i b?ng thành tích v? vàn các d?u m?c son: nh? chuyên Ams, ?i?m SAT cao chót vót, thành viên n?ng n? c?a CLB Só (Society of Open Science), r?i gi?i này gi?i n? ??n v?i MindX qua 1 vài l?n v? tình bi?t qua TedX Hà N?i, Hoành ?? g?n bó v?i chúng t?i t? ?ó. Nh? l?i kho?ng th?i gian ?y, th?i gian bi?u c?a Hoành ch? xoay quanh vi?c h?c chính ? tr??ng r?i l?i mò lên Thành C?ng (C? s? c?a MindX) tham gia l?p h?c r?i ? l?i t? h?c. H?c xong thì l?i làm BTC c?a tr?i hè c?p 2, c?p 3, ?n ng? ? Thành C?ng cùng 2, 3 thành viên c?t cán n?a ??n g?n sát ngày du h?c.?

??ng ngày 3/30/2020, lúc 5:39PM