Hotline

L?A CH?N L? TRìNH PHù H?P

Ch?n ch? ?? b?t ??u
H?c ph?n c?n b?n

C?p 3 h?c thu?t toán, t?i sao kh?ng?

H?c ph?n nang cao

S? l??ng nhan s? trong ngành l?p trình ?? t?ng 400% trong 2 n?m g?n ?ay

B?n nh?n ???c gì t? MindX

Chúng t?i t?o ra và k?t n?i th? h? nh?ng L?p trình viên tr? tài n?ng, nhi?t huy?t, cùng h? mang ??n m?t th? gi?i t?t ??p h?n b?ng s?c m?nh c?a C?ng ngh? hi?n ??i.

Xem thêm

Code for 18+

Code for Kids