Hotline

L?A CH?N L? TRìNH PHù H?P

Ch?n ch? ?? b?t ??u
H?c ph?n c?n b?n

Làm quen v?i l?p trình c?n b?n và ng?n ng? javascript ?ang ph? bi?n nh?t hi?n nay. L?p trình ???c 1 website ??n gi?n

H?c ph?n nang cao

Rèn luy?n k? Javascript, luy?n thêm kh? n?ng code front end và 1 ph?n back-end c? b?n

H?c ph?n chuyên sau

Chu?n b? cho con ???ng tr? thành l?p trình viên Web chuyên nghi?p

B?n nh?n ???c gì t? MindX

Chúng t?i t?o ra và k?t n?i th? h? nh?ng L?p trình viên tr? tài n?ng, nhi?t huy?t, cùng h? mang ??n m?t th? gi?i t?t ??p h?n b?ng s?c m?nh c?a C?ng ngh? hi?n ??i.

Xem thêm

Code for Teen

Code for Kids