Ch? ??: Xay d?ng website ?? thay ??i th? gi?i !
?? tu?i tham d?: 11-14
MindX ti?n than là Techkids Coding School

M? cánh c?ng ??n v?i c?ng ngh? và k? thu?t - Tiên phong làm ch? th?i ??i m?i!

T??ng lai các bé l?n lên s? là m?t x? h?i n?i c?ng ngh? là c?t l?i, n?i nh?ng c?ng ngh? nh? Robot, Trí tu? nhan t?o và các c?ng ty Facebook, Apple làm ch?. ? ?ó, vi?c n?m b?t và làm ch? c?ng ngh? là m?t trong nh?ng k? n?ng thi?t y?u, quan tr?ng kh?ng kém ti?ng anh và ??m b?o con ?? t? tin, ?? hành trang chinh ph?c m?i th? thách
B?i v?y, hè này ??ng ?? con l?ng phí th?i gian ? nhà! H?y cho bé ti?p xúc s?m, chinh ph?c s?m c?ng ngh?. ?? con có th? phát tri?n toàn di?n s?n sàng tr? thành c?ng dan th?i ??i m?i

T?ng quan ch??ng trình

Mobirise
Mobirise
Mobirise
tr?i hè l?p trình

?i?m ??c bi?t c?a tr?i hè Code for Vietnam 2019

T?o ra ph?n m?m làm th? gi?i tr? nên t?t ??p, bé có mu?n kh?ng?

H?c v? c?ng ngh? và ?ng d?ng vào m?c ?ích x? h?i

- Các em s? h?c cách xay d?ng website v? 2 ch? ??: m?i tr??ng và b?o v? tr? em, t? ?ó th?ng qua c?ng ngh? ?? th?c hi?n chi?n d?ch lan t?a các th?ng ?i?p này m?t cách m?nh m? t?i c?ng ??ng
- Th?ng qua ?ó, các em s? có thêm tinh th?n trách nhi?m v?i c?ng ??ng và nu?i ??c m? phát tri?n các s?n ph?m làm cho th? gi?i tr? nên t?t ??p - ?úng nh? s? m?nh c?a c?ng ngh? hi?n ??i.

Cùng gay qu? và giúp ?? các b?n có hoàn c?nh khó kh?n!

- Cu?i tr?i hè, các nhóm s? cùng tham gia th? thách gay qu? c?ng ??ng b?ng chính  s?n ph?m do mình t?o ra. ?ay là c? h?i ?? các em ??a s?n ph?m c?a mình t?i nhi?u ng??i h?n, ??ng th?i phát tri?n các k? n?ng thuy?t trình, gay qu?, v.v....
- Toàn b? qu? và các quà t?ng ???c g?i t?ng ?? giúp ?? các hoàn c?nh khó kh?n ho?c s? d?ng ?? c?i t?o m?i tr??ng ? nhi?m

Và còn gì n?a ?

Tr?i hè robotics

Làm ch? c?ng ngh? ngay t? nh?

Thay vì b? các c?ng c? C?ng ngh? ?i?u khi?n, các em có kh? n?ng làm ch? và sáng t?o ra nó!
Tr?i hè là b??c kh?i ??u ?? các em có c?m h?ng h?c t?p ?? có ?? hành trang C?ng ngh?, t? tin trong t??ng lai 4.0 s?p t?i!

Tr?i hè robotic hà n?i

H?c cách t? l?p, n?ng ??ng và sáng t?o

Kh?ng ch? h?c l?p trình, tr?i hè c?ng s? t?p trung phát tri?n các k? n?ng toàn di?n c?a các em, th?ng qua các ho?t ??ng  t? vi?c lên y t??ng, làm vi?c nhóm, thuy?t trình su?t d? án
Trong tr?i s? g?m nhi?u ho?t ??ng th? ch?t: h?c nh?y, ch?i th? thao ?? ??m b?o s?c kh?e cho các b?n nh?

tr?i hè c?ng ngh? techkids

?i th?c t? t?i các c?ng ty c?ng ngh? l?n

Kh?ng ch? h?c t?p, các em còn ???c th?m thú v?n phòng làm vi?c c?a các t?p ?oàn c?ng ngh? l?n, t? ?ó có thêm cái nhìn th?c t? và ni?m c?m h?ng v?i c?ng ngh?
D? ki?n: FPT Software ho?c các ??i tác c?ng ngh? c?a MindX

L?ch trình tr?i hè

??t 1: Ngày 11/6 ??n 14/6/2019
??t 2: Ngày 25/6 ??n 28/6/2019
??t 2: Ngày 9/7 ??n 12/7/2019

Ngày ??u tiên: Hi?u h?n v? th? gi?i xung quanh

-T?p h?p t?i nhà chung, chia nhóm và làm quen v?i các Hu?n luy?n viên và các b?n    

- Cùng nhóm lên y t??ng websiteXổ số Bến Tre lan t?a nh?n th?c c?ng ??ng v? v?n ?? x? h?i mà mình quan tam và mong mu?n thay ??i và thuy?t trình y t??ng v?i hu?n luy?n viên

- Th?c hi?n m?t s?n ph?m CraftXổ số Bến Tre h??ng ??n vi?c nh?n th?c ho?c làm n?i b?t y t??ng x? h?i c?a nhóm 


Ngày th? hai: Tìm hi?u s?c m?nh c?ng ngh?

- Di chuy?n và tham quan n?i làm vi?c c?a các c?ng ty c?ng ngh? hàng ??u. D? ki?n: FPT Software ho?c các ??i tác c?a MindX
- L?ng nghe y ki?n ph?n h?i c?a các l?p trình viên chuyên nghi?p và hoàn thi?n y t??ng c?a b?n than
- Coding time: Làm quen v?i L?p trình và c?ng c? t?o ra website, c?u trúc c?a m?t website và cách ?? v?n hành m?t d? án ph?n m?m

Ngày th? ba: T?ng t?c hoàn thi?n s?n ph?m

- Speed up coding: L?p trình các tính n?ng quan tr?ng trên website
- Design time: B?t tay vào làm ??p website
- Publishing time: Xu?t b?n d? án, s?n sàng trình bày cho c? th? gi?i bi?t v? s?n ph?m, t? ?ó lan t?a th?ng ?i?p m?nh m? h?n t?i c?ng ??ng

Ngày th? t?: T? tin trình bày d? án cho c? th? gi?i

- Hoàn thi?n bài thuy?t trình và trình bày s?n ph?m, lên b? c?c bài thuy?t trình, cách th? hi?n s?n ph?m, xay d?ng cau chuy?n và cá tính c?a bài thuy?t trình
- Th?c hi?n chi?n d?ch tuyên truy?n c?ng ??ngXổ số Bến Tre qua hình th?c online     b?ng  website mình ?? xay d?ng 

- ??u giá tr?c ti?p các s?n ph?m t?i bu?i t?ng k?t
- C?ng b? top 5 nhóm ???c vào th?ng Vòng chung k?t sáng t?o C?ng ngh? vào tháng 9/2019. 

M?t s? hình ?nh

H?c phí

T?ng chi phí

6.500.000 VN?
  • Chi phí trên ?? bao g?m h?c phí, ?n u?ng (b?a ph? sáng, b?a tr?a & b?a ph? chi?u), ngh? tr?a & chi phí h?c li?u c?n thi?t trong ch??ng trình

??ng ky s?m

4.500.000 VN?
  • Khi ??ng ky h?c tr??c ngày 20/4/2019

  • ?? bao g?m toàn b? chi phí trong tr?i

??ng ky theo nhóm 3

5.500.000 VN?
  • Khi ??ng ky theo nhóm 3 h?c sinh

  • ?? bao g?m toàn b? chi phí trong tr?i

??ng ky theo nhóm 5

4.500.000 VN?
  • Khi ??ng ky theo nhóm 5 h?c sinh

  • ?? bao g?m toàn b? chi phí trong tr?i

??ng ky h?c

Liên h? v?i mindX

??a ch?

C? s? 1, tr? s? chính: T?ng 6, toà C, 22 Thành C?ng
C? s? 2: T?ng 2, 29T2 Hoàng ??o Thuy (Khai tr??ng d? ki?n vào 21/4)
C? s? 3: T?ng 6, 107 Nguy?n Phong S?c (Khai tr??ng d? ki?n vào 15/5)
C? s? 4: T?ng 5, 71 Nguy?n Chí Thanh (Khai tr??ng d? ki?n vào 10/6)

Hotline

Mai Duyên: 0972 944 616.
Lan Ph??ng: 035 300 5670
Ph?n h?i, khi?u n?i: CEO Hà San 0977 866 659

E-mail:

 contact@ka-dance.com

? Copyright 2019 mindX- All Rights Reserved