Cùng t?o ra Robot siêu anh hùng c?a chính mình!
?? tu?i tham d?: 6-10
MindX ti?n than là Techkids Coding School

M? cánh c?ng ??n v?i c?ng ngh? và k? thu?t - Tiên phong làm ch? th?i ??i m?i!

T??ng lai các bé l?n lên s? là m?t x? h?i n?i c?ng ngh? là c?t l?i, n?i nh?ng c?ng ngh? nh? Robot, Trí tu? nhan t?o và các c?ng ty Facebook, Apple làm ch?. ? ?ó, vi?c n?m b?t và làm ch? c?ng ngh? là m?t trong nh?ng k? n?ng thi?t y?u, quan tr?ng kh?ng kém ti?ng anh và ??m b?o con ?? t? tin, ?? hành trang chinh ph?c m?i th? thách
B?i v?y, hè này ??ng ?? con l?ng phí th?i gian ? nhà! H?y cho bé ti?p xúc s?m, chinh ph?c s?m c?ng ngh?. ?? con có th? phát tri?n toàn di?n s?n sàng tr? thành c?ng dan th?i ??i m?i

T?ng quan ch??ng trình

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Nh?ng ?i?m ??c bi?t

Xay d?ng robot siêu anh hùng c?a riêng mình, bé có thích kh?ng?

Cùng thành l?p thành ph? siêu anh hùng robot c?c ng?u!

Còn gì thú v? h?n khi ???c xay d?ng c? m?t ?? ch? thành ph? Siêu anh hùng Robot, mà ? trong ?ó hình dáng, cau chuy?n, tính cách và n?ng l?c ??u do các em sáng t?o nên ? 
?ay c?ng là c? h?i ?? các em th?a thích sáng t?o và lên bi?n nh?ng y t??ng trong ??u c?a mình thành s? th?t.

Tham gia cu?c ??u Siêu anh hùng cùng ??ng ??i!

Cu?i tr?i hè, m?i nhóm s? hoàn thi?n m?t Siêu anh hùng Robot và ?em thi ??u v?i các robot c?a ??i b?n trong cu?c ?ua chinh ph?c th? thách cu?i cùng. Cu?c ??a h?a h?n nh?ng tr?n tranh ??u n?y l?a và th? hi?n kh? n?ng c?a các nhóm nh?t ?? giành ???c nh?ng gi?i th??ng c?c h?p d?n.

Và còn gì n?a ?

Tr?i hè robotics

Làm ch? c?ng ngh? ngay t? nh?

Thay vì b? các c?ng c? C?ng ngh? ?i?u khi?n, các em có kh? n?ng làm ch? và sáng t?o ra nó!
Tr?i hè là b??c kh?i ??u ?? các em có c?m h?ng h?c t?p ?? có ?? hành trang C?ng ngh?, t? tin trong t??ng lai 4.0 s?p t?i!

Tr?i hè robotic hà n?i

H?c cách t? l?p, n?ng ??ng và sáng t?o

Xổ số Bến TreKh?ng ch? h?c làm robot, tr?i hè c?ng s? t?p trung phát tri?n các k? n?ng toàn di?n c?a các em, th?ng qua các ho?t ??ng  t? vi?c lên y t??ng, làm vi?c nhóm, thuy?t trình su?t d? án, trong m?t m?i tr??ng k? lu?t nh?ng kh?ng kém ph?n n?ng ??ng, sáng t?o

Mobirise

?i th?c t? t?i các c?ng ty c?ng ngh? l?n

Kh?ng ch? h?c t?p, các em còn ???c th?m thú v?n phòng làm vi?c c?a các t?p ?oàn c?ng ngh? l?n, t? ?ó có thêm cái nhìn th?c t? và ni?m c?m h?ng v?i c?ng ngh?
Xổ số Bến TreD? ki?n: FPT Software ho?c các ??i tác c?ng ngh? c?a MindX

L?ch trình tr?i hè

??t 1: Ngày 3/6 ??n 7/6/2018
??t 2: Ngày 17/6 ??n 21/6/2018

Ngày ??u tiên: Tr? thành l?p trình viên nhí

-T?p h?p t?i nhà chung, chia nhóm và làm quen v?i các Hu?n luy?n viên và các b?n    

-Cùng nhau ?i tham quan tr?i nghi?m t?i các c?ng ty c?ng ngh? l?n, khám phá cu?c s?ng c?a m?t k? s? ph?n m?m và cách t?o ra m?t s?n ph?m c?ng ngh? siêu ng?u

-Tham d?  ho?t ??ng th? ch?t: Cu?c ?ua robotXổ số Bến Tre và làm quen v?i m? hình robot

Ngày th? hai: Khám phá th? gi?i c?ng ngh?

- Technology exploration: Khám phá nh?ng C?ng ngh?: Trí tu? nhan t?o, Robotics, Th?c t? ?o,...  cùng cách t?o ra nh?ng s?n ph?m C?ng ngh? ?ó
- Coding time: Làm quen v?i máy tính, hi?u c?u trúc c?a robot, cách robot ho?t ??ng

Ngày th? ba: Xay d?ng robot Siêu anh hùng 

- Coding time: Xay d?ng thành ph? c?a nh?ng robot HeroX và h?c cách vi?t l?nh ?? thi?t k? tính n?ng cho robot HeroX: ?i l?i, di chuy?n 
- Sáng tác cau truy?n c?a t?ng thành viên HeroX trong nhóm

Ngày th? t?: Nhà sáng t?o th?c th?

-Rèn luy?n k? n?ng thuy?t trình và trình bày s?n ph?m, lên b? c?c bài thuy?t trình, cách th? hi?n s?n ph?m
-Xay d?ng cau chuy?n và cá tính c?a bài thuy?t trình
-Xay d?ng chi?n l??c cho robot ?? hoàn thành m?c tiêu

Ngày th? n?m: ??a HeroX ??n v?i ??i s?ng

-Hoàn thi?n robot HeroX
-Trình bày và b?o v? s?n ph?m tr??c toàn b? tr?i sinh, ph? huynh và ban giám kh?o, tham d? cu?c ?ua HeroX và s? d?ng robot ?? h?c cách b?o v? m?i tr??ng
Xổ số Bến Tre-T?t nghi?p và cùng b?u ch?n cho robot HeroX ng?u nh?t!

M?t s? hình ?nh

H?c phí

T?ng chi phí

6.500.000 VN?
  • Chi phí trên ?? bao g?m h?c phí, ?n u?ng (b?a ph? sáng, b?a tr?a & b?a ph? chi?u), ngh? tr?a & chi phí h?c li?u c?n thi?t trong ch??ng trình

??ng ky s?m

4.500.000 VN?
  • Khi ??ng ky h?c tr??c ngày 20/4/2019

  • ?? bao g?m toàn b? chi phí trong tr?i

??ng ky theo nhóm 3

5.500.000 VN?
  • Khi ??ng ky theo nhóm 3 h?c sinh

  • ?? bao g?m toàn b? chi phí trong tr?i

??ng ky theo nhóm 5

4.500.000 VN?
  • Khi ??ng ky theo nhóm 5 h?c sinh

  • ?? bao g?m toàn b? chi phí trong tr?i

??ng ky h?c

Liên h? v?i mindX

??a ch?

C? s? 1, tr? s? chính: T?ng 6, toà C, 22 Thành C?ng
C? s? 2: T?ng 2, 29T2 Hoàng ??o Thuy (Khai tr??ng d? ki?n vào 10/4)
C? s? 3: T?ng 6, 107 Nguy?n Phong S?c (Khai tr??ng d? ki?n vào 15/5)
C? s? 4: T?ng 5, 71 Nguy?n Chí Thanh (Khai tr??ng d? ki?n vào 10/6)

Hotline

Mai Duyên: 0972944616.
Lan Ph??ng: 0353005670
Ph?n h?i, khi?u n?i: CEO Hà San 0977 866 659

E-mail:

contact@ka-dance.com

Xổ số Bến Tre ? Copyright 2019 mindX- All Rights Reserved